Menu
Mesto Snina

Ponuka voľného pracovného miesta

Ponuka voľného pracovného miesta 1

Mesto Snina ponúka pracovné miesto na Mestskej polícii - chránené pracovisko, na pozíciu pomocný operátor - dispečer.

Názov pracovného miesta:

- pomocný operátor – dispečer na Mestskej polícii Snina – chránené pracovisko

Miesto výkonu práce:

- Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru:

- doba určitá 1 rok, predpoklad trvalého pracovného pomeru

Predpokladaný termín nástupu: 01. 04. 2023

Pracovný čas:

- týždenný fond pracovného času 37,5 hod. v nepretržitej prevádzke

Plat:

- hodinová minimálna mzda (4,29 €) v zmysle zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov + príplatky v zmysle Zákonníka práce

Náplň práce:

- počas nepretržitého výkonu zabezpečuje prevádzku dispečerského pracoviska podľa rozpisu, dôsledne dodržiava striedanie a odovzdanie pracoviska, ako aj nevyhnutných informácií dôležitých pre činnosť

- pomocou technických zariadení zaznamenáva bezpečnostnú situáciu v monitorovaných priestoroch (pri zaznamenaní podozrivej aktivity, používa ovládanie kamier na čo najlepšie identifikovanie aktérov konania)

- sprostredkúva rádiové spojenie s hliadkami MsP

- preberá a odovzdáva telefonické oznamy (aj anonymné) občanov o podozreniach z protiprávnych konaní obyvateľov prípadne návštevníkov mesta, a tieto oznamuje službukonajúcim policajtom

- eviduje povolenia o prevádzkovej dobe podnikateľských subjektov

- eviduje stav a povolenie o charitatívnych zbierkach, zhromaždeniach občanov a iných aktivitách neziskových subjektov

- operatívne plní úlohy podľa pokynov náčelníka alebo primátora mesta

Kvalifikačné predpoklady:

- stredné odborné vzdelanie s maturitou

Znalostné a iné predpoklady:

- znalosť práce s PC (Microsoft Word, Outlook)

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- bezúhonnosť

- osoba so zdravotným postihnutím s mierou poklesu viac ako 70 %, no bez postihnutia zraku, sluchu a pohybu rúk

Iné výhody:

- zodpovednosť, komunikatívnosť, precíznosť, samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť do zamestnania na pracovné miesto pomocný operátor – dispečer Mestskej polície Snina

- profesijný štruktúrovaný životopis

- potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a aktuálne rozhodnutie o výške invalidného dôchodku

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce v chránenom pracovisku – práca v noci

- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Spôsob procesu výberu uchádzača:

- pracovný pohovor

Termín doručenia žiadostí:

- žiadosť do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 17. 03. 2023 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo emailom: jaroslav.pitel@snina.sk.

Žiadosti doručené osobne, poštou, resp. emailom po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z pracovného pohovoru vylúčené.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru – oznámi sa všetkým prihláseným písomne, resp. telefonicky s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.

Informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponuku voľného pracovného miesta zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontaktná osoba:

JUDr. Jaroslav Piteľ, tel. č.: 057/756 18 12, jaroslav.pitel@snina.sk

 

Snina, 09. 03. 2023

 

 

Peter Vološin

primátor Mesta Snina

Dátum vloženia: 9. 3. 2023 13:34
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 3. 2023 13:42
Autor: Mgr. Michaela Šalachová