Menu
Mesto Snina

Rok 2014 - Elektronizácia služieb v meste Snina

Elektronizácia služieb v meste Snina

Názov Projektu: Elektronizácia služieb mesta Snina

Kód ITMS: 21110220035

Operačný program: Informatizácia spoločnosti

Spolufinancovaný z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)

Prioritná os: 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Opatrenie: 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

Výška získaného NFP (nenávratný finančný príspevok): 679 373,44 EUR

Cieľ projektu:

Zabezpečenie zvyšovania a skvalitnenia portfólia elektronických služieb Mesta Snina a elektronizácia jeho procesov.

Špecifický cieľ projektu 1:

Zavedenie povinných a voliteľných služieb v Meste Snina, ktoré zabezpečia občanom a podnikateľom komfortné vybavenie služieb.

Špecifický cieľ projektu 2:

Dobudovanie potrebných informačných systémov a zabezpečenie ich interoperability.

Špecifický cieľ projektu 3:

Integrovanie eGovernment služieb do celkovej architektúry eGovernmentu na Slovensku.

Projekt ukončený 12/2015. 

 

Elektronizácia služieb mesta Snina (324.75 kB)