Menu
Mesto Snina

Prepravná služba mesta Snina

 

Prepravná služba

 

POSTUP PRI ZABEZPEČOVANÍ PREPRAVNEJ SLUŽBY

 

Informácie o postupe zabezpečenia poskytovania prepravnej služby:

Prepravná služba sa objednáva minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase od :

7.00 hodiny do 15.00 hodiny na telefónnom čísle: 057/ 239 95 35.

Prevádzková doba prepravnej služby: od 7:00 – 15:00 hod.

Žiadateľ je povinný podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania prepravnej služby a priniesť ju spolu s potrebnými dokumentami do Zariadenia opatrovateľskej služby sociálnej pracovníčke.

Prepravná služba je sociálna služba, ktorú mesto Snina poskytuje terénnou formou:

  1. fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
  2. fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie na základe potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby.
  3. prepravná služba môže byť poskytovaná aj osobe, ktorej  je  na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovaná pobytová alebo ambulantná sociálna služba v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby:

  1. v rámci územia mesta Snina 1,50 €/ prepravovaná osoba
  2. mimo územia mesta Snina : súčin počtu km prepravovanej vzdialenosti  a sumy 0,60 €/km

 

Fyzická osoba, ktorej sa na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina platí za prepravu do a z denného stacionára 0,50 €/ deň.

 

Úhradu za prepravnú službu vyplatí fyzická osoba priamou platbou v hotovosti v deň jazdy vodičovi, ktorý fyzickej osobe vystaví potvrdenie o platbe, na ktorom je uvedené meno a priezvisko prepravovanej osoby, dátum poskytnutia prepravnej služby, dĺžka vzdialenosti a výška úhrady.

 

Za prepravnú službu neplatí fyzická osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu odkázanú na sprevádzanie podľa osobitného predpisu.

 

Zodpovedný pracovník:

Objednávky: Mgr. Beáta Kucerová, sociálna pracovníčka oddelenia sociálnych služieb,

tel. č.: 057/239 95 35 , mobil: 0905 899 519, mail:
beata.kucerova(at)snina.sk


znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @


Vodič prepravnej služby: Slavomír Čus: 0917 949 745

 

Zodpovedná osoba za poskytovanie a prevádzkovanie prepravnej služby:

vedúca oddelenia sociálnych služieb: Mgr. Monika Sivíková, 057 23 99 530, 0915 394 234

 

DODKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania prepravnej služby
Príloha č. 13- Cenník- VZN 175-2023 o prepravnej službe

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3