Menu
Mesto Snina

Formulár

 

 

Dotácie

Identifikačné údaje žiadateľa:
Popis žiadosti:
Cieľ a očakávaný prínos
Súlad s prioritami mesta
Zapojenie verejnosti
Ak organizujte podujatie uveďte:
Ak ste športovým klubom uveďte počty aktívnych členov organizácie registrovaných príslušným športovým zväzom:
Zapojenie rôznych sociálnych skupín
Udržateľnosť a kontinuita
Propagácia
Financovanie a rozpočet (Hodnotí sa prehľadnosť, primeranosť a reálnosť financovania.)
Popíšte detailný rozpočet
*(V prípade, ak nemôže konať štatutárny zástupca žiadateľa samostatne, žiadosť musí byť podpísaná všetkými zástupcami oprávnenými konať v mene žiadateľa)
Povinné prílohy k žiadosti:
(5 MB max.)
(5 MB max.)
(5 MB max.)

označuje povinné pole.