Menu
Mesto Snina

Rok 2021 - Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu / Snina - town ready for climate change

        llogo Nórskych grantov logo štátny znak

 

Názov projektu: Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu

Podporené grantom od nórskych občanov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“ 

Výška projektového grantu: 1 389 200,- EUR

Účel poskytnutia regionálneho príspevku: Realizácia adaptívnych opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa na zmenu klímy v Snine.

Viac o projekte: https://www.sninaklima.sk/ 

Opis projektu: Projekt je rozdelený do jednotlivých aktivít, ktorými sú vytvorenie akčného plánu, revitalizácia parkov, opatrenia proti povodniam na mestských územiach, rekonštrukcia budov a verejných priestorov v súlade s prírodou, energeticky úsporné a smart riešenia v Snine, publicita a podporné aktivity. 

Projekt je výnimočný rozsahom nových investičných adaptívnych opatrení, ktorými sú:

 • Nový centrálny klimatický park na mieste tzv. brownfieldu pri základnej škole P. O. Hviezdoslava.
 • Biotechnická revitalizácia námestia zvyšovaním podielu zelenej vegetácie, či umiestnením vodných prvkov drobnej architektúry, na ploche 1000 m2.
 • Revitalizácia Historického parku pri kaštieli a parku pri Dome pokojnej staroby.
 • Dažďové záhrady - vo vnútroblokoch sídlisk 1. mája, Kukučínova a Komenského; v areáloch Domova pokojnej staroby a Športovej haly T18; v areáloch materských škôl na ulici Palárikova, Kukučínova, Budovateľská a Čsl. Armády.
 • Inštalácia zelených striech a tepelná izolácia budov materských škôl Dukelských hrdinov a Perečínska.
 • Realizácia suchého poldra na Tarnavskom potoku pre protipovodňové a vodozádržné opatrenia.
 • Vybudovania nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá, ako aj nabíjacích staníc pre elektrické bicykle.
 • Kompletná rekonštrukcia časti verejného osvetlenia RVO 07 na ul. Jesenského.
 • Výsadba nových stromových alejí a stromoradí.
 • Zateplenie Športovej haly T18.

V spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Svätého Kríža v Snina je plánovaná inštalácia zelenej strechy a zateplenie Cirkevnej materskej školy sv. Márie Goretti na ulici 1. mája, ako aj participácia na vytvorení akčného plánu, publicity a podporných aktivitách.  

V rámci aktivity energeticky úsporných a smart riešení v Snine je zahrnutá komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia (rozvod RVO 07) vrátane výmeny sodíkových žiaroviek za LED žiarovky a inštalácie ovládacích systémov osvetlenia (stmievanie a pod.). Spolufinancovanie mesta pri realizácií tohto opatrenia je vo výške 160 000 EUR v rámci schváleného rozpočtu mesta. 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. 

Prioritami tohto obdobia sú: Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť; Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby; Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo; Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva;  Spravodlivosť a vnútorné záležitosti. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

Cieľová skupina:

Obyvatelia Sniny, deti a mládež, seniori, predškolské zariadenia, turisti a návštevníci regiónu.

 

Project title: Snina - town ready for climate change

Supported by a grant from the people of Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Amount of the project grant: 1,389,200 EUR

Purpose of the regional contribution: Implementation of adaptive measures for mitigation and adaptation to climate change in Snina.

Project description: The project is divided into individual activities: the creation of an action plan, revitalization of parks, flood control measures in urban areas, reconstruction of buildings and public spaces to be in harmony with nature, energy saving and smart solutions in Snina, publicity and supporting activities.

The project is exceptional due to the scope of its new adaptation measures, which are:

 • A new central climate park on the “brownfield“ site near the P. O. Hviezdoslav primary school.
 • Biotechnical revitalization of the square, by increasing the amount of green vegetation, and/or placing small water features, in an area of ​​1000 m2.
 • Revitalization of the historical park near the manor house and the park near the Home of Peaceful Aging (Domov pokojnej staroby).
 • Rain gardens - between the blocks of flats in the 1st. May, Kukučínova and Komenského housing estates; in the grounds of the Home of Peaceful Aging and the T18 Sports Hall; in the grounds of the Palárikova, Kukučínova, Budovateľská and Čsl. Armády kindergartens.
 • Installation of green roofs and thermal insulation of the buildings of the Dukelských hrdinov and Perečínska kindergartens.
 • Implementation of a dry polder on the Tarnava brook for flood and water retention measures.
 • Construction of charging stations for electric vehicles as well as charging stations for electric bicycles.
 • Complete reconstruction of part of the public lighting RVO 07 on Jesenského street.
 • Planting of new tree alleys and tree lines.
 • Insulation of Sports Hall T18.

Also, in cooperation with the Roman Catholic Parish of the Holy Cross in Snina, the installation of a green roof and insulation of the St. Maria Goretti Church Kindergarten on 1st May Street, as well as participation in the creation of an action plan, publicity and supporting activities.

The activity of energy-saving and smart solutions in Snina includes a comprehensive reconstruction of public lighting (RVO 07 distribution), including the replacement of sodium bulbs with LED bulbs and the installation of lighting control systems (dimming, etc.). The co-financing of the town in the implementation of this measure is in the amount of 160,000 EUR, within the approved budget of the town.

Norway Grants represent Norway's contribution to a green, competitive and inclusive Europe. Through Norway Grants, Norway contributes to reducing economic and social disparities and strengthening mutual relations with beneficiary countries in Central and Eastern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with other donors, Norway provided € 3.3 billion through grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are funded exclusively by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, Norway Grants amount to 1.25 billion euros.

The priorities for this period are: Innovation, research, education and competitiveness; Social inclusion, youth employment and poverty eradication; Environment, energy, climate change and low carbon economy; Culture, civil society, good governance and fundamental rights; Justice and home affairs.

To learn more about programs and projects funded by Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.

Target group:

Residents of Snina, children and youth, seniors, preschools, tourists and visitors to the region.