Menu
Mesto Snina

Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi

 

Civilná ochrana

 

Definície v oblasti CO

Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU). Poslaním CO je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri MU a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS).

 

CO zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:

- organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,
- organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
- poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,
- zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,
- vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,
- organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,
- posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
- zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.

Mimoriadnou udalosťou (MU) sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom

  1. živelná pohroma je MU, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
  2. havária je MU, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
  3. katastrofa je MU, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Mimoriadnou situáciou (MS) sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov MU na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona č. 42/1994 Z. z.; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov MU.

 

Po vyhlásení MS sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:

- záchranné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia,
- evakuácia,
- núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo
- použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.

Aktuálny zoznam členov Krízového štábu (KŠ) obce/mesta   PDF

 

OZNAM

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2024
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2022
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2021
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2020

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Rady pre občanov
Evakuácia - informácia
Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania 2021

 

Odporúčania pre obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí

Ako postupovať pri vzniku povodne
Ako postupovať pri vzniku požiaru
Ako postupovať pri vzniku víchrice
Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok
Ako postupovať pri úniku nebezpečných biologických látok
Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok
Ako postupovať pri nehode s únikom nebezpečných látok
Ako postupovať pri oznámení o uložení bomby
Ako postupovať pri doručení podozrivej zásielky
Ako postupovať pri neoprávnenom použití strelných zbraní
Ako postupovať pri ochorení zvierat
Ako postupovať v prípade zemetrasenia
Ako postupovať pri varovaní obyvateľstva
Ako postupovať pri samovoľnej evakuácii
Čo si vziať do evakuačnej batožiny
Prostriedky individuálnej ochrany
Ako postupovať pri teroristickom útoku

 

Povodňový plán záchranných prác

 


 
Ochrana pred požiarmi

 

Povinnosti obce

Mesto v súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na úseku pred požiarmi:

a) vykoná preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.

Vymedzenie subjektov, v ktorých mesto vykonáva preventívne protipožiarne kontroly:

  • v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo.
    Okresné riaditeľstvo v zmysle § 21 písm. k) zákona o ochrane pred požiarmi oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly.
  • v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

 

Rozhodnutie o uložení opatrenia

Obec rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení

Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Požiarny poriadok mesta Snina

 

PREVENTIVÁR MESTA SNINA

Ing. Peter Huray

 
LEGISLATÍVA

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov