Menu
Mesto Snina

Rok 2019/2021 - Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina

 

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041R84701

Časový rámec realizácie projektu: 01. február 2019 – 31. január 2021
Výška nenávratného finančného príspevku: 492 480,- €
Počet podporených pracovných miest: 36 opatrovateliek v domácom prostredí

Realizáciou aktivity projektu sa mesto Snina zameria na zefektívnenie a modernizáciu súčasných nástrojov v oblasti podpory jednotlivcov a členov rodín, ktorá bude smerovať k zlepšeniu dostupnosti, kvality a spôsobu poskytovania sociálnych služieb.

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov nachádzajúcich sa v stave nepriaznivej sociálnej situácii v ich prirodzenom domácom prostredí. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom dožitia, a tým aj s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Cieľom projektu je prostredníctvom zvyšovania kapacít a skvalitňovania poskytovanej služby vytvárať a rozširovať flexibilný a efektívny systém sociálnych služieb na komunitnej úrovni poskytovaných terénnou formou, priamo v domácnostiach / rodinách občanov – klientov vyžadujúcich dlhodobú starostlivosť.

 

Priestor pre vašu príležitosť!

 

www.esf.gov.sk                                     www.employment.gov.sk                            www.ia.gov.sk

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina   PDF
Formulár príkladov dobrej praxe   PDF