Menu
Mesto Snina

Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie cenových ponúk a pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky - Materiál na výsadbu dvoch stromových alejí

Opakovanie výzvy: Nie

Ide o zákazku na dodanie tovaru.

Lehota na predkladanie ponúk je predĺžená do: 14. 02. 2022 do 10.00 hod..

Predĺženie_lehoty_stomové_aleje (342.73 kB)

Predmetom zákazky je dodávka 100 ks vhodných stromov pre dobrovoľnú výsadbu dvoch stromových alejí v husto zastavanom území. Obvod kmienka 12/14 so založenou korunkou vo výške min 2,2m. Zabezpečenie týchto stromov dreveným kotviacim systémom. Drevené koly 300 ks s popruhmi. Lokality na výsadbu sú na Ulici Vihorlatskej, Čs. Armády a Študentskej v Snine. Detailná špecifikácia predmetu zákazky tvorí Prílohu č.1 tejto Výzvy.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) nájdete v prílohe:

Výzva na predkladanie cenových ponúk - stromové aleje (1.61 MB)

Zmluva o dielo - stromové_aleje (271.25 kB)

Celá výzva je zverejnená na UVO:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3198051

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie ponúk - revitalizácia parkov

Ide o zákazku na dodanie služby.

Lehota na predkladanie ponúk je do: 08. 03. 2022 do 10:00 hod.

Predmetom zákazky je Projektová dokumentácia – revitalizácia parkov. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby revitalizácie parkov (meranie zadržiavania vody, opätovná výsadba zelene, terénne úpravy, doplnenie a revitalizácia stromovej vegetácie) v meste Snina. Pri návrhu budú zohľadnené požiadavky prevádzkovej bezpečnosti, rešpektovaný priebeh inžinierskych sieti. Navrhované riešenia budú rešpektovať požiadavky na funkčnosť i estetiku a budú reflektovať na existujúce pešie koridory. Bude spracovaný návrh a rozmiestnenie mobiliáru a vegetácie parkov. Vegetácia bude navrhnutá tak, aby pôsobila esteticky a zároveň, aby jej usporiadanie umožňovalo racionálnu a efektívnu údržbu.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) nájdete v prílohe:

vyzva_na_predkladanie_ponuk_revitalizacia_parkov_1.pdf (2.32 MB)

zmluvaodielorevitalizacia_parkov_1.pdf (467.77 kB)

namestie_bozieho_milosrdenstva_studia.pdf (4.04 MB)

park_snina.pdf (4.1 MB)

priloha01.pdf (46.96 kB)

priloha02.pdf (65.13 kB)

priloha03.pdf (62.2 kB)

priloha04.pdf (78.37 kB)

priloha05.pdf (34.73 kB)

priloha06.pdf (41.73 kB)

priloha07.pdf (48.49 kB)

priloha08.pdf (61.98 kB)

priloha09.pdf (965.07 kB)

priloha10.pdf (970.89 kB)

Celá výzva je zverejnená na UVO:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3202879

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie ponúk - Projektová dokumentácia – Suchý polder Tarnovský potok

 

Ide o zákazku na dodanie služby.

Lehota na predkladanie ponúk je predĺžená do: 08. 03. 2022 do 9:00 hod..

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vodohospodárske povolenie, stavebné povolenie a realizáciu stavby suchého poldra v Snine, ako adaptačné opatrenie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v meste Snina.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) nájdete v prílohe:

vyzva_na_predkladanie_ponuk_suchy_polder.pdf (1.29 MB)

zmluva_o_dielo_suchy_polder_acc02p03.pdf (362.02 kB)

Celá výzva je zverejnená na UVO:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3202878

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia verejných budov v súlade s prírodou

 

Opakovanie výzvy: áno (2x)

Ide o zákazku na dodanie služby.

Lehota na predkladanie ponúk do: 08. 03. 2022 do 10:00 hod. 

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) nájdete v prílohe:

vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf (481.13 kB)

priloha_c._4_vyzvy_zod.pdf (376 kB)

Celá výzva je zverejnená na UVO:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3202834

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,,Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu pod názvom Think Smart Eco Snina“ 

 

Opakovanie výzvy: áno (4x)

Ide o zákazku na dodanie služby.  

Úspešný uchádzač pripraví (vrátane scenára a réžie) a vytvorí (vrátane réžie a kamery) a posprodukcie (vrátane strihu, hudby a titulkov v anglickom jazyku) farebné video o tomto výnimočnom projekte v celkovej dĺžke 10 minút.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) nájdete v prílohe:

Výzva na predkladanie cenových ponúk - dokumentárne video (851.07 kB)

Zmluva o dielo - Dokumentárne video (254.12 kB)