Mesto Snina

Projekty

Moderné technológie

Predkladaná štúdia uskutočniteľnosti Moderné technológie v meste Snina pokrýva nevyhnutnú modernizáciu a implementáciu inteligentných prvkov správy mesta Snina, ktorých realizácia bude zabezpečená prostredníctvom projektu predkladaného vo výzve „Moderné technológie“ s kódom OPII-2020/7/11-DOP. Na jej tvorbe sa podieľali predovšetkým zodpovední pracovníci mesta Snina.

Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre programové obdobie 2014 – 2020 pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Informačná spoločnosť, Typ projektu: Internet vecí pre mestá a verejnú správu.

Táto štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy, spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry. Hlavnou úlohou navrhovaného riešenie bude bezpochybne zefektívnenie hospodárenia mesta, poskytovania služieb mesta a skvalitnenia života občanov. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, zmonitorovanie aktuálnej situácie mesta, základná analýza nákladov a prínosov, prioritizácia a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu mesta pre budúcu implementáciu.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: erika.jankajova@snina.sk email do 31. 07. 2020 do 16:00 hod.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh a TCO je zverejnená v nižšie zverejnených dokumentoch:

Štúdia uskutočniteľnosti s pripomienkami

Prílohy k štúdii uskutočniteľnosti s pripomienkami

TCO Snina s pripomienkami

Pripomienkový formulár pre verejné pripomienkovanie

Test štátnej pomoci