Menu
Mesto Snina

Územný plán mesta Snina (2005)

Územný plán mesta Snina (2005)

Textová časť

UPNO_Snina_PPF TU

UPNO_Snina_správa TU

UPNO_Snina_Záväzná_časť TU

 

Tabuľková časť

ZOZNAM TABULIEK

A/ ANALÝZA STAVU OBYVATEĽSTVA A BYTOVÉHO FONDU

tabuľka č. 1 OBYVATEĽSTVO
tabuľka č. 2 ÚZEMNÉ ČLENENIE OBYVATEĽOV A BYTOV
tabuľka č. 3 ROZVOJ PRACOVNÝCH MIEST
tabuľka č. 4 BYTOVÝ FOND

B/ FUNKČNÉ ČLENENIE PLOCH

tabuľka č. 5 PLOCHY PRE BÝVANIE
tabuľka č. 6a-f PLOCHY PRE OBČIANSKE VYBAVENIE
tabuľka č. 7 PLOCHY PRE VÝROBU
tabuľka č. 8 PLOCHY DOPRAVY A TECHNICKEJ VYBAVENOSTI
tabuľka č. 9 PLOCHY ZELENE
tabuľka č. 10 SÚHRNÝ PREHĽAD FUNKČNÉHO VYUŽITIA NAVRHOVANÉHO ZAST. ÚZEMIA

C/ VODA A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

tabuľka č. 11 CELKOVÁ POTREBA PITNEJ VODY
tabuľka č. 11a NÁROKY VÝROBNÝCH ZARIADENÍ NA PITNÚ VODU Z VEREJNÉHO VODOVODU
tabuľka č. 12 ZDROJE PITNEJ VODY
tabuľka č. 13 ROZDELENIE POTREBY PITNEJ VODY NA TLAKOVÉ PÁSMA
tabuľka č. 14 OBJEKTY ZÁSOBOVACIEHO SYSTÉMU
tabuľka č. 15 ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VOD - bytový fond a OV
tabuľka č. 16 ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VOD - priemysel. a poľnohospod.prevádzky

D/ ENERGETIKA

tabuľka č. 17 VZDUŠNÉ VEDENIE VVN
tabuľka č. 18 ZOZNAM TRANSFORMAČNÝCH STANÍC
tabuľka č. 19 VÝROBNE EL.ENERGIE V RIEŠENOM ÚZEMÍ
tabuľka č. 20a-c NAJVAČŠÍ ODBERATELIA EL.ENRGIE
tabuľka č. 21 POTREBA TEPLA PRE BYTOVÝ FOND
tabuľka č. 22 POTREBA TEPLA PRE OBČIANSKU VYBAVENOSŤ
tabuľka č. 23 POTREBA TEPLA PRE PRIEMYSEL
tabuľka č. 24 POTREBA PLYNU PRE BYTOVÝ FOND A OBČIANSKÉ VYBAVENIE
tabuľka č. 25 POTREBA PLYNU PRE PRIEMYSEL A POĽNOHOSPODÁRSTVO
tabuľka č. 26 REGULAČNÉ STANICE VTL/STL
tabuľka č. 27 DIAĽKOVÉ A DISTRIBUČNÉ PLYNOVODY
tabuľka č. 28 PLYNOFIKÁCIA
tabuľka č. 29 STUPEŇ TELEFONIZÁCIE

E/ SUROVINOVÁ ZÁKLADŇA

tabuľka č. 30 PREHĹAD LOŽÍSK NEVYHRADENÝCH NERASTOV

F/ OCHRANA PRÍRODY

tabuľka č. 31 CHRÁNENÉ ÚZEMIA V ZMYSLE ZÁKONA SNR č.27/1987 Zb.
tabuľka č. 32a,b PREHĽAD BIOCENTIER

G/ REKREÁCIA TURIZMUS

tabuľka č. 33 NAVRHOVANÝ ROZVOJ REKREAČNÝCH PRIESTOROV

H/ DOPRAVA

tabuľka č. 34a-b INTENZITA ZAŤAŽENIA KOMUNIKAČNEJ SIETE (S/24) V NÁVRHOVOM ROKU
tabuľka č. 35 INTENZITA ZAŤAŽENIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ V NÁVRHOVOM ROKU
tabuľka č. 36 CHARAKTERISTIKA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ

I/ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

tabuľka č. 37 HLAVNÝ ZNEČISŤOVATELIA
tabuľka č. 38 MNOŽSTVO EXHALÁTOV Z VÝZNAMNEJŠÍCH ZDROJOV TEPLA A ENERGIE
tabuľka č. 39 BILANCIA A SPOSOB NAKLADANIA S KOMUN. ODPADMI

Dokumenty TU


Výkresová časť

Priložené súbory sú vo formáte .dwf, program na prezeranie .dwf súborov si môžete stiahnuť TU.

Výkresovú časť si môžete na vyžiadanie prezrieť na Oddelení výstavby, ÚP, ŽP a SP u Ing. Jany Ihnátovej (2. poschodie, č. dv. 20)

Dokumenty TU