Mesto Snina

Uzavretie manželstva

 

Uzavretie manželstva slovenských štátnych občanov

Snúbenci si prevezmú žiadosť  na príslušnom matričnom úrade,  kde sa manželstvo uzatvára.

 • pri uzatvorení manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa  miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov
 • pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa miesta sídla kostola.

Žiadosť o uzavretie manželstva snúbenci predkladajú  najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva.

 

ČO POTREBUJETE

Slobodní

 • aktuálne originály rodných listov
 • platné občianske preukazy

Ovdovelí

 • aktuálne originály rodných listov
 • platné občianske preukazy
 • úmrtný list

Rozvedení

 • aktuálne originály rodných listov
 • platné občianske preukazy
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloletí

 • aktuálne originály rodných listov
 • platné občianske preukazy
 • právoplatné súdne rozhodnutie o povolení uzavrieť manželstvo.

 

Uzavretie manželstva štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca na území Slovenskej republiky

Cudzinec v Slovenskej republike je povinný najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike predložiť príslušnému matričnému úradu podľa § 28 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov tieto doklady:

 • rodný list (doklad o narodení), v ktorom je uvedené meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a údaje o rodičoch
 • doklad o osobnom stave na uzavretie manželstva (nie starší ako šesť mesiacov) musí obsahovať:
  • meno a priezvisko cudzinca, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, osobný stav, trvalý pobyt a údaje osoby, s ktorou mieni uzavrieť manželstvo

Niektoré štáty tento doklad nevydávajú, preto je potrebné predložiť :

 • potvrdenie o osobnom stave
 • trvalom pobyte
 • štátnom občianstve.
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca.
 • úmrtný list zomrelého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca.
 • platný doklad totožnosti.

Doklady musia byť platné podľa medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Medzinárodné dohody určujú, či doklady vydané v príslušnom štáte treba ešte vyššie overiť, legalizovať resp. superlegalizovať v závislosti od krajiny pôvodu.

 
POTREBNÉ TLAČIVÁ

dostupné osobne na Matričnom úrade Mesta Snina

 

SPRÁVNE POPLATKY

Poplatky spojené s uzavretím manželstva sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení. 

 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR:   20 €
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR:   20 €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom:   70 €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami:   200 €
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR:   200 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami:   35 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určených sobášnych dní:   20 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určených sobášnych hodín:   20 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti:   70 €
 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9 – Matrika, Ohlasovňa pobytu

Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9

 

Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárkatel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.