Menu
Mesto Snina

Uzavretie manželstva

 

Uzavretie manželstva slovenských štátnych občanov

Snúbenci si prevezmú žiadosť  na príslušnom matričnom úrade,  kde sa manželstvo uzatvára.

 •  pri uzatvorení manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa   miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov
 •  pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa miesta sídla kostola.

Žiadosť o uzavretie manželstva snúbenci predkladajú  najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva.

 

ČO POTREBUJETE

Slobodní

 •  rodné listy netreba predkladať sú nahradzované z elektronickej rodnej matriky 
 •  platné občianske preukazy

Ovdovelí

 •  rodné listy netreba predkladať sú nahradzované z elektronickej rodnej matriky 
 •  platné občianske preukazy
 •  úmrtný list netreba predkladať je nahradzovaný z elektkronickej úmrtnej matriky

Rozvedení

 •  rodné listy netreba predkladať sú nahradzované z elektronickej rodnej matriky 
 •  platné občianske preukazy
 •  právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené je tiež nahradzované pri podaní žiadosti z elektronickej sobášnej matriky skoršieho manželstva 

Maloletí

 •  rodné listy netreba predkladať sú nahradzované z elektronickej rodnej matriky 
 •  platné občianske preukazy
 •  právoplatné súdne rozhodnutie o povolení uzavrieť manželstvo.

 

Uzavretie manželstva štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca na území Slovenskej republiky

Cudzinec v Slovenskej republike je povinný najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike predložiť príslušnému matričnému úradu podľa § 28 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov tieto doklady:

 • rodný list (doklad o narodení), v ktorom je uvedené meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a údaje o rodičoch
 •  doklad o osobnom stave na uzavretie manželstva (nie starší ako šesť mesiacov) musí obsahovať:
  • meno a priezvisko cudzinca, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, osobný stav, trvalý pobyt a údaje osoby, s ktorou mieni uzavrieť manželstvo

Niektoré štáty tento doklad nevydávajú, preto je potrebné predložiť :

 •  potvrdenie o osobnom stave
 •  trvalom pobyte
 •  štátnom občianstve.
 •  právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca.
 •  úmrtný list zomrelého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca.
 •  platný doklad totožnosti.

Doklady musia byť platné podľa medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Medzinárodné dohody určujú, či doklady vydané v príslušnom štáte treba ešte vyššie overiť, legalizovať resp. superlegalizovať v závislosti od krajiny pôvodu.

 
POTREBNÉ TLAČIVÁ

dostupné osobne na Matričnom úrade Mesta Snina

 

SPRÁVNE POPLATKY 

Poplatky spojené s uzavretím manželstva sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

Položka 18 

a)  Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred

      matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov

      trvalý pobyt  ..............................................................................................................      30  €

b)  Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ..............................................       30  €

c)  Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ........................    100  €

d)  Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky

     a cudzincom .............................................................................................................     100  €

e)  Uzavretie manželstva medzi cudzincami ..............................................................      280  €

f)  Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území

     Slovenskej republiky trvalý pobyt ............................................................................      280  €

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. NP, č. dv. 2.04 – Matrika, Ohlasovňa pobytu

Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

Bc. Alena Pitlaničová

Bc. Alena Pitlaničová   

- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.