Menu
Mesto Snina

Rok 2017 - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova – Snina

SIEA          OPZP          OP EU

 

Rekonštrukcia verejnej budovy so zámerom znížiť jej energetickú náročnosť .

 

Názov projektu:Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova – Snina“ 

Program: Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia

Výška schváleného príspevku 445 212,49 Eur, z toho nenávratný finančný príspevok je 422 951,87 Eur, čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov projektu.

Cieľom projektu je rekonštrukcia Materskej školy na ulici Kukučínovej v Snine so zámerom znížiť energetickú náročnosť verejnej budovy. Aktivita, ktorá je predmetom projektu a je zameraná na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových stien a strešného plášťa objektu materskej školy, výmenu všetkých výplní okenných otvorov a otvorov zasklených stien, ako aj kompletnú výmenu osvetlenia a kabeláže elektroinštalácie, rozvodov vykurovacieho systému spolu s vykurovacími telesami a úpravu existujúcej plynovej kotolne.

Cieľ projektu je v plnom súlade s globálnym cieľom OP KŽP, ktorým je okrem iného aj podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva, ako aj so špecifickým cieľom investičnej priority 3 prioritnej osi 4: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Špecifický cieľ je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov t. j. budov štátnej správy a miestnej samosprávy. Cieľ je v súlade s požiadavkami smernice 2010/31/EÚ a smernice 2012/27/EÚ, ktoré boli zapracované do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer  nulovou potrebou energie a do Notifikačnej správy. Realizáciou projektu dôjde k naplneniu plánovaného výsledku špecifického cieľa: a) Zníženie energetickej náročnosti verejných budov prostredníctvom Aktivity A. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov sa dosiahne prostredníctvom:

• zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;

• modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby

energie;

• inštaláciou systémov merania a riadenia;

• zmenou spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT;

• inštaláciou zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2