Mesto Snina

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

 

Prevádzkovateľ MZZO (právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie) je povinný podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov oznámiť každoročne do 15. februára mestu Snina za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. Prevádzkovateľ začlenení mzzo podľa charakteru technologického procesu, technologického princípu alebo účelu technológie do kategórie podľa ustanovenej kategorizácie uvedenej v prílohe č. 1 k VZN mesta Snina č. 142/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Snina.  

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú mzzo za podmienok ustanovených v zákone.

 

POTREBNÉ DOKLADY
  • oznámenie
  • údaje podľa VZN mesta Snina č. 142/2018
 
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Oznámenie     DOC     PDF

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.28

Ing. Nadežda Lazoríková
Ing. Nadežda Lazoríková
- referentka pre životné prostredie

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: nadezda.lazorikova(at)snina.sk
Kanceária: 2. poschodie, č. dv. 3.28

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.