Menu
Mesto Snina

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

 

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je stacionárny zdroj, ktorým sú ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (mzzo) (právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie)  oznámi podľa zákona č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne do 15. februára mestu Snina úplné a pravdivé údaje potrebné pre výpočet poplatku za emisie podľa prílohy č. 3 časti B uvedeného zákona za predchádzajúci kalendárny rok za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný v meste Snina spôsobom ustanoveným vo VZN mesta Snina č. 177/2023 poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

 

POTREBNÉ DOKLADY
  • oznámenie
  • údaje podľa VZN mesta Snina č. 177/2023
 
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Oznámenie     DOC     PDF

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.28

Ing. Nadežda Lazoríková
Ing. Nadežda Lazoríková
- referentka pre životné prostredie

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: nadezda.lazorikova(at)snina.sk
Kanceária: 3.NP, č. dv. 3.28

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.