Menu
Mesto Snina

Potvrdenie výnimky zo zákazu drobenia pozemkov

Pri rozdeľovaní pozemkov musia byť rešpektované zákonné obmedzenia, ako je napríklad obmedzenie drobenia pozemkov patriacich do pôdneho a lesného fondu v extraviláne, či zmena druhu pozemku.
Zákaz drobenia sa podľa zákona č. 180/1995 Z. z. vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).

Potrebné doklady

  • Žiadosť o potvrdenie výnimky zo zákazu drobenia pozemkov
  • Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením záujmovej plochy (resp. geometrický plán)

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

Správne poplatky

  • bez poplatku

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o Územnoplánovaciu informáciu (UPI) podľa platného (ÚPN) mesta Snina   PDF  DOC 

Kde vybavíte

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.29

Czyrnek Gabriel, Ing.

Ing. Gabriel Czyrnek
referent pre investičnú výstavbu


tel.: +421 57 756 18 32
e-mail: gabriel.czyrnek(at)snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.29

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @