Menu
Mesto Snina

Hlavný kontrolór mesta

 

Ing. Boris Pargáč

Ing. Boris Pargáč
hlavný kontrolór mesta

tel.: +421 57 756 18 25
mobil: +421 918 538 517
e-mail: boris.pargac(at)snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.23

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 
Rozsah činnosti hlavného kontrolóra:

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonosti, účinnosti, hospodárnosti a efetkívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majektovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť podľa osd. 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Plán kontrolnej činnosti:

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2024
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 1. polrok 2024
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2023
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 1. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2022
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 1. polrok 2022 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 1. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 1. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 1. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 1. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 1. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 1. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2015

Iné dokumenty
Správa o výsledku finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Základnej škole P. O. Hviezdoslava, Ul. Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina
Kontrola dotácií mesta Snina za rok 2014
Stanovisko hlavného kontrolóra ku odpredaju sústavy tepelného hospodárstva
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Smernica - oznamovanie protispoločenskej činnosti
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Snina za rok 2014
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Snina za rok 2013

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3