Mesto Snina
Snina

Všeobecne záväzné nariadenia

Bezpečnosť

Požiarny poriadok mesta
Vyvesené: 3. 7. 2004
VZN o nakladaní so starými vozidlami
Vyvesené: 6. 11. 2004
VZN o Mestskej polícii mesta Snina
Vyvesené: 10. 7. 2014
VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Snina
Vyvesené: 12. 12. 2016
VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejných priestranstvách mesta Snina
Vyvesené: 6. 11. 2018
VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Snina
Vyvesené: 6. 11. 2018
VZN o vyhradených parkoviskách pre ZŤPS
Vyvesené: 14. 10. 2019

Životné prostredie

VZN o tvorbe, ochrane a údržbe zelene
Vyvesené: 21. 9. 2007
VZN o vykonávaní regulácie živočíšnych škodcov na území mesta Snina
Vyvesené: 28. 12. 2007
VZN o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
Vyvesené: 5. 3. 2008
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Snina
Vyvesené: 4. 7. 2016
VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, spôsobe náhradného zásobovania vodou náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Vyvesené: 14. 7. 2017
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Snina
Vyvesené: 2. 11. 2018
VZN o verejnom poriadku a pravidlách na dodržiavanie čistoty na území mesta Snina
Vyvesené: 2. 11. 2018

Školstvo

VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Vyvesené: 14. 10. 2019
VZN o zrušení Základnej školy na Ul. 1. mája v Snine
Vyvesené: 30. 5. 2015
VZN o určení miesta a času zápisu detí na plnenie školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Vyvesené: 11. 3. 2016
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina
Vyvesené: 14. 10. 2019
VZN o určení školských obvodov pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Vyvesené: 1. 9. 2019

Územný plán mesta Snina

VZN - Územný plán mesta Snina
Vyvesené: 9. 7. 2005
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2008 ÚP mesta Snina
Vyvesené: 19. 11. 2010
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 ÚP mesta Snina
Vyvesené: 27. 10. 2012
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 ÚP mesta Snina
Vyvesené: 12. 1. 2013
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 ÚP mesta Snina
Vyvesené: 9. 8. 2013
VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina
Vyvesené: 27. 10. 2003
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 ÚP mesta Snina
Vyvesené: 19. 7. 2016
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 7 ÚP mesta Snina
Vyvesené: 30. 11. 2018

Sociálne služby a DPS

VZN o poskytovaní jedorazového finančného príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa
Vyvesené: 28. 12. 2007
VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti
Vyvesené: 14. 3. 2014
VZN o opatrovateľskej službe
Vyvesené: 14. 3. 2014
VZN o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov DPS a jedálni
Vyvesené: 1. 1. 2015
VZN o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Vyvesené: 25. 5. 2018

Podnikanie a trhy

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Vyvesené: 14. 7. 2017
VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina
Vyvesené: 14. 7. 2017

Majetok, financie, dane

VZN mesta Snina o pravidlách rozpočtového procesu mesta Snina
Vyvesené: 1. 10. 2007
VZN o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
Vyvesené: 1. 1. 2012
VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
Vyvesené: 12. 10. 2011
VZN mesta Snina o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina
Vyvesené: 10. 2. 2012
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina
Vyvesené: 1. 1. 2013
VZN o prideľovaní bytov
Vyvesené: 14. 10. 2019

Kultúra a šport

VZN o verejných kultúrnych podujatiach konaných na území mesta Snina
Vyvesené: 1. 1. 2010
VZN o pamätihodnostiach
Vyvesené: 20. 11. 2012

Ostatné

VZN o symboloch mesta Snina a ich používaní
Vyvesené: 6. 7. 2011
VZN, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta Snina
Vyvesené: 1. 6. 2012
VZN o podmienkach vydávania karty obyvateľa mesta Snina
Vyvesené: 1. 5. 2013
VZN o podmienkach vydávania karty obyvateľa mesta Snina
Vyvesené: 14. 7. 2017
VZN o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v mesta Snina prostredníctvom zhromažďovania obyvateľov
Vyvesené: 25. 5. 2018
VZN o organizácii miestneho referenda
Vyvesené: 2. 11. 2018
VZN o zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
Vyvesené: 6. 11. 2018