Menu
Mesto Snina

Elektronické služby DCOM

 

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačku čipových kariet a inštalovaný softvér (program) v počítači. Na inštaláciu aplikácií  potrebujete:

 • Aplikáciu eID klient - na prihlasovanie;
 • Ovládače - k čítačke kariet;
 • Aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis - na podpisovanie;

 - softvér nájdete v sekcii Na stiahnutie (www.slovensko.sk);

Na stránke máte k dispozícii nasledujúci softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikáciu na prihlasovanie (eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Elektronické služby pre mesto Snina zabezpečuje a sprostredkováva dátové centrum obcí a miest (DCOM).  Správca obsahu a technický prevádzkovateľ projektu DCOM je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).

Pre využívanie elektronických služieb sa užívateľ musí najskôr prihlásiť. 

Zoznam elektronických služieb


Dane a poplatky

 • Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 • Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
 • Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt
 • Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok
 • Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
 • Vrátenie pomernej časti dane

eDemokracia

 • Elektronická úradná tabuľa
 • Oznamovanie o konaní dražby
 • Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov
 • Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
 • Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy
 • Pripomienkovanie návrhov nariadení
 • Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce
 • Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce
 • Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce
 • Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce
 • Pripomienkovanie územného plánu obce
 • Vybavovanie petícií
 • Vybavovanie sťažností a podnetov

Evidencie

 • Organizovanie občianskeho svadobného obradu
 • Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým
 • Registrovanie psa
 • Uvítanie detí do života

Licencovanie a povoľovanie

 • Licencovanie mestskej autobusovej dopravy
 • Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Povoľovanie ambulantného predaja
 • Povoľovanie ohňostrojových prác
 • Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
 • Povoľovanie používania symbolov obce
 • Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
 • Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom
 • Povoľovanie realizácie podnikateľského zámeru na území obce
 • Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia
 • Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
 • Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny
 • Povoľovanie zriadenia a posunu autobusových zastávok
 • Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 • Schvaľovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy
 • Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
 • Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
 • Vydávanie hlasovacieho preukazu
 • Vydávanie parkovacej karty
 • Vydávanie rybárskeho lístku
 • Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii
 • Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok
 • Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

Majetok a prenajímanie

 • Predaj bytových priestorov obce
 • Predaj hnuteľného majetku obce
 • Predaj nebytových priestorov obce
 • Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
 • Prenájom bytových priestorov obce
 • Prenájom hnuteľného majetku obce
 • Prenájom hrobového miesta
 • Prenájom nebytových priestorov obce
 • Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
 • Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia
 • Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce

Notifikácie a sťažnosti

 • Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
 • Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov
 • Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií
 • Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 • Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
 • Oznamovanie o odstrele
 • Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
 • Oznamovanie strát a nálezov
 • Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

Obstarávanie

 • Poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie

Sociálne služby

 • Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
 • Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť
 • Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 • Poskytovanie návratnej finančnej výpomoci
 • Poskytovanie nenávratných dotácií
 • Poskytovanie odľahčovacej služby
 • Poskytovanie opatrovateľskej služby
 • Poskytovanie prepravnej služby
 • Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci
 • Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári
 • Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby
 • Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
 • Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
 • Poskytovanie stravovania v jedálni
 • Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
 • Požičiavanie zdravotných pomôcok

Verejné obstarávanie

 • Elektronické verejné obstarávanie

Všeobecné podanie

 • Všeobecné podanie

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo 13. decembra 2011, písomné vyzvanie na národný projekt "Dátové centrum obcí a miest" (kód: OPIS-2011/1.2/03-NP). Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na miestnej a regionálnej úrovni.

Cieľom tohto národného projektu je vybudovanie Dátového centra obcí a miest (DCOM) pre sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom a podnikateľom. DCOM poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy a zároveň sprostredkuje prístup k elektronickým službám samospráv širokej verejnosti. Oprávneným žiadateľom resp. prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt ma napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. V rámci projektu sa vybuduje Dátové centrum obcí a miest, ktoré bude poskytovať mestským a obecným úradom potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s ISVS a zároveň sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv širokej verejnosti. Poskytované služby IS DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych kompetencií obcí a miest. IS DCOM nebude zabezpečovať poskytovanie služieb vyplývajúcich z prenesených kompetencií.

Pre občanov je k dispozícii Kontaktné centrum Ústredného portálu verejných služieb ľuďom (www.slovensko.sk)

tel. číslo: 02 / 35 803 083
pondelok - piatok : 8:00 - 18:00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3