Mesto Snina

Elektronické služby DCOM

 

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačku čipových kariet a inštalovaný softvér (program) v počítači. Na inštaláciu aplikácií  potrebujete:

  • Aplikáciu eID klient - na prihlasovanie;
  • Ovládače - k čítačke kariet;
  • Aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis - na podpisovanie;

 - softvér nájdete v sekcii Na stiahnutie (www.slovensko.sk);

Na stránke máte k dispozícii nasledujúci softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikáciu na prihlasovanie (eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Elektronické služby pre mesto Snina zabezpečuje a sprostredkováva dátové centrum obcí a miest (DCOM).  Správca obsahu a technický prevádzkovateľ projektu DCOM je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).

Pre využívanie elektronických služieb sa užívateľ musí najskôr prihlásiť. 

                  

Prihlásiť sa: DCOM

Mesto Snina aktuálne poskytuje 7 najpoužívanejších služieb pre riešenie životných situácií:


  • Odpady a drobné stavebné odpady

- miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Oznámením poplatník plní povinnosť oznámiť správcovi dane v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti. Lehota na oznámenie je do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce: 117/2012

Elektronické podanie:

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (FO)

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, množstvový zber (FO)


  • Daň z nehnutelnosti

- predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre vyplnenie a podanie daňového priznania k tejto dani. Na základe identifikácie daňovníka sa vyhľadajú informácie potrebné k podaniu daňového priznania, ktoré sú k dispozícii vo verejných registroch.

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce: 117/2012

Elektronické podanie:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti (FO)


  • Daň za psa

- predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre vyplnenie a podanie daňového priznania k tejto dani.

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce: 117/2012

Elektronické podanie:

Priznanie k dani za psa (FO)


  • Trhové miesta

​​​​​​- predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydáva obec na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Prostredníctvom eSlužby sa umožňuje požiadať o vydanie tohto povolenia na základe splnenia podmienok a zaplatenia poplatku. Služba zabezpečí vygenerovanie konkrétneho povolenia na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Pred odoslaním formulára žiadosti sa overujú informácie uvedené v žiadosti s informáciami v referenčných registroch.​

LEGISLATÍVA:

Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení

Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení

Príslušné VZN obce:

Elektronické podanie:

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste (FO)


  • Daň za ubytovanie

- predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre oznamovanie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti elektronickou formou. 

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce: 117/2012

Elektronické podanie:

Oznámenie daňovej povinnosti k dani za ubytovanie (FO)


  • Daň za predajné automaty

- predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre oznamovanie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti elektronickou formou. 

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce: 117/2012

Elektronické podanie:

Priznanie k dani za predajné automaty (FO)


  • Hrobové miesta

- ak je v obci zriadené pohrebisko, obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta. V rámci eSlužby sú elektronicky zabezpečované úkony súvisiace s prenájmom hrobového miesta ako osobitným druhom prenájmu nehnuteľnosti.

LEGISLATÍVA:

Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení

Príslušné VZN obce:

Elektronické podanie:

Žiadosť o prenájom hrobového miesta


Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo 13. decembra 2011, písomné vyzvanie na národný projekt "Dátové centrum obcí a miest" (kód: OPIS-2011/1.2/03-NP). Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na miestnej a regionálnej úrovni.

Cieľom tohto národného projektu je vybudovanie Dátového centra obcí a miest (DCOM) pre sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom a podnikateľom. DCOM poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy a zároveň sprostredkuje prístup k elektronickým službám samospráv širokej verejnosti. Oprávneným žiadateľom resp. prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt ma napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. V rámci projektu sa vybuduje Dátové centrum obcí a miest, ktoré bude poskytovať mestským a obecným úradom potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s ISVS a zároveň sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv širokej verejnosti. Poskytované služby IS DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych kompetencií obcí a miest. IS DCOM nebude zabezpečovať poskytovanie služieb vyplývajúcich z prenesených kompetencií.

Pre občanov je k dispozícii Kontaktné centrum Ústredného portálu verejných služieb ľuďom (www.slovensko.sk)

tel. číslo: 02 - 35 803 083

pondelok - piatok      8:00 - 18:00 hod.