Mesto Snina

Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.

O povolenie vzdelávania v škole mimo územia Slovenskej republiky písomne požiada zákonný zástupca riaditeľa kmeňovej školy. V žiadosti uvedie: 

  • meno, priezvisko a bydlisko žiaka
  • rodné číslo žiaka,
  • adresu bydliska v zahraničí,
  • názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa.

Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovné zošity.

Zákonný zástupca je povinný  do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predložiť riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu.

Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní.

Žiak môže, ale nemá povinnosť, na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.
 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o povolenie plnenia školskej dochádzky mimo územia SR   PDF   DOC
 

KDE VYBAVÍTE

Základné školy

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2