Mesto Snina

Narodenie dieťaťa

 

Zápis novorodenca a rodný list

Doklady pri narodení sa vybavujú na základe hlásenia o narodení, ktoré doručí na matričný úrad zdravotnícke zariadenie podľa miesta narodenia do 3 pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka podpisuje hlásenie o narodení v zdravotníckom zariadení, otec na matričnom úrade. Meno, resp. mená dieťaťa sa zapisujú do matriky na základe súhlasného vyhlásenia oboch rodičov. Zapísať sa môže i viac mien, najviac však tri mená, a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena sú rodičia v zmysle zákona povinní poskytnúť matrike súčinnosť. Ak sa otec dieťaťa v čase vybavovania dokladov nemôže dostaviť na matričný úrad, môže svoj súhlas s menom, resp. menami prejaviť čestným vyhlásením s osvedčeným podpisom. Priezvisko sa zapisuje podľa vyhlásenia rodičov pri uzavieraní manželstva, resp. dohodou pri určení otcovstva.

 

ČO POTREBUJETE

Ak sú rodičia manželia - na matričný úrad sa dostaví manžel matky dieťaťa a predloží:

 • platné občianske preukazy oboch rodičov,
 • sobášny list rodičov.

Ak je matka dieťaťa slobodná - na matričný úrad sa dostaví matka dieťaťa a predloží:

 • platný občiansky preukaz,
 • svoj rodný list.

Ak je matka dieťaťa rozvedená  - na matričný úrad sa dostaví matka dieťaťa a predloží:

 • platný občiansky preukaz,
 • svoj rodný list,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
 • sobášny list v prípade, ak sa dieťa narodilo do 300-tého dňa po zániku manželstva.

Ak je matka dieťaťa vdova - na matričný úrad sa dostaví matka dieťaťa a predloží:

 • platný občiansky preukaz,
 • svoj rodný list,
 • úmrtný list manžela,
 • sobášny list v prípade, ak sa dieťa narodilo do 300-tého dňa po zániku manželstva.

Pri vybavení dokladov pri narodení dieťaťa rodič prevezme:

1x rodný list, 
1x žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Súhlas s menom dieťaťa   PDF   DOC

 
Určenie otcovstva

Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodičov môžu pred matričným úradom urobiť len plnoletí rodičia. Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom. Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.

 
ČO POTREBUJETE

Súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva pred narodením dieťaťa

 • platné občianske preukazy oboch rodičov,
 • rodné listy oboch rodičov,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je matka rozvedená,
 • úmrtný list manžela, ak je matka vdova.

Súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva po narodení dieťaťa

 • platné občianske preukazy oboch rodičov,
 • rodné listy oboch rodičov,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je matka rozvedená,
 • úmrtný list manžela, ak je matka vdova,
 • prvopis rodného listu dieťaťa, ak už bol vystavený.

 

LEGISLATÍVA

§ 13 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov,
§ 1 a § 4 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku  v znení neskorších predpisov,
§ 40, § 41, § 85 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9 – Matrika, Ohlasovňa pobytu

Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9

 

Bc. Alena Pitlaničová
Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárka


tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.