Menu
Mesto Snina

Kúpa nehnuteľnosti - pozemku

 

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) môže požiadať o kúpu pozemku vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať vyznačenie parcely a katastrálneho územia, účel využitia pozemku, grafické vyznačenie príslušnej časti na kópii katastrálnej mapy, resp. geometrickom pláne na oddelenie pozemku (úradné overenie príslušnou Správou katastra nie je nevyhnutné)

Žiadosť o kúpu pozemku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Snine. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu a určuje podmienky odpredaja pozemku.

 

ČO POTREBUJETE

Vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami

Upozornenie: Účel využitia pozemku musí byť v súlade s Územným plánom mesta Snina. Bližšie informácie na t. č. 057/756 18 31

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o kúpu pozemku   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP č. dv. 4.25

Ing. Mária Bandžáková
Ing. Mária Bandžáková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
e-mail: maria.bandzakova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.