Menu
Mesto Snina

Rozpočet a hospodárenie

 

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Rozpočet je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky mesta, vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu VUC, k iným obciam, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom ako aj k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta a k obyvateľom žijúcim na tomto území .

Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie, zmeny, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu.

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu mesta do jednotlivých programov a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.