Mesto Snina

Sťažnosti a petície

 

Mesto Snina prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb. Všetky podania bez ohľadu na ich označenie posudzuje podľa obsahu a príslušnosti na vybavenie. 

Ako petície eviduje a vybavuje podania označené slovom „petícia“ ak obsahujú predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Podrobnosti o postupe pri zostavovaní, podávaní, prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom  práve v znení neskorších predpisov.

Ako sťažnosti eviduje a vybavuje podania, v ktorých sa fyzická alebo právnická osoba domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje  na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa zákona  o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu

Na vybavenie petície alebo sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. Ak Mesto Snina nie je príslušný na vybavenie takéhoto podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí pisateľa.  

Sťažnosť možno podať:

 • v listinnej podobe poštou na adresu:
  Mesto Snina, Mestský úrad Snina
  Strojárska 2060/95
  069 01 Snina 
 • osobne v podateľni MsÚ na vyššie uvedenej adrese v úradných hodinách MsÚ
 • v elektronickej podobe na adresu elektronickej schránky mesta nachádzajúcej sa na portáli www.slovensko.sk alebo na adresu elektronickej pošty podatelna@snina.sk
 • ústne do záznamu

Postup vybavovania sťažností a petícii v podmienkach samosprávy mesta Snina upravujú Zásady postupu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Snina.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Oznámenie výsledku vybavenia petície PT 4036/4059/2019
Petícia občanov proti výstavbe Garáží - oznámenie o výsledku vybavenia petície