Menu
Mesto Snina

Prihlásenie na trvalý pobyt

 

Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete:

 • sám za seba,
 • za členov rodiny,
 • za dieťa do 18 rokov,
 • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou,
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • za iného občana.

 

Prihlasovanie iného občana

Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

 
LEGISLATÍVA

Zákon 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

 

ČO POTREBUJETE

Prihlásenie na trvalý pobyt

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
 • ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie:

 • vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie manžela/manželky, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Súhlas s prihásením občana na pobyt   PDF   DOC

 

SPRÁVNE POPLATKY
 • bez poplatku

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04 – Matrika, Evidencia obyvateľov

Vladimíra Macanová

Vladimíra Macanová
- referentka evidencie obyvateľstva a budov

tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: vladimira.macanova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.