Menu
Mesto Snina

Zrušenie prechodného pobytu

 

ČO POTREBUJETE

Zrušenie pobytu

  • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo  rozvedené,
  • dohodu  o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
  • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané,
  • dohodu  o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Všetky doklady sa predkladajú v origináloch (sú iba k nahliadnutiu).

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

 

LEGISLATÍVA

Zákon 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Návrh na zrušenie prechodného pobytu   PDF

 

SPRÁVNE POPLATKY

bez poplatku

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04 – Matrika, Evidencia obyvateľov

Vladimíra Macanová
Vladimíra Macanová
- referentka evidencie obyvateľstva a budov

tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: vladimira.macanova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.