Menu
Mesto Snina

Stále komisie pri MsZ

 

Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) ako svoje stále alebo dočasné orgány.

Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ. Plnia úlohy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatútu mesta Snina a v rozsahu vymedzenia pôsobnosti komisií, schválenom MsZ.

Komisie MsZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.

Komisie sú zložené z poslancov MsZ a ďalších osôb zvolených MsZ z radov odborníkov.

Predsedu a podpredsedu komisie si volia členovia jednotlivých komisií zo všetkých členov príslušnej komisie. 

Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov MsZ.

Pri MsZ fungujú tieto komisie:

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Rokovací poriadok komisií MsZ v Snine
Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri MsZ v Snine