Menu
Mesto Snina

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta

 

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina sa riadi VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v úplnom znení.

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) môže požiadať o kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti.

Ak žiadateľ žiada o kúpu pozemku, žiadosť musí obsahovať: vyznačenie parcely a katastrálneho územia, účel využitia pozemku, grafické vyznačenie príslušnej časti na kópii katastrálnej mapy, resp. geometrickom pláne na oddelenie pozemku (úradné overenie príslušnou Správou katastra nie je nevyhnutné).

Ak žiadateľ žiada o kúpu nehnuteľnosti – stavby, žiadosť musí obsahovať: názov nehnuteľnosti, súp. č. stavby, vyznačenie parcely na ktorej je stavba postavená a katastrálneho územia, účel využitia nehnuteľnosti, grafické vyznačenie príslušnej časti na kópii katastrálnej mapy, resp. geometrickom pláne.

Žiadosť o kúpu nehnuteľného majetku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Snine. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu a určuje podmienky odpredaja pozemku.

Účel využitia nehnuteľného majetku musí byť v súlade s Územným plánom mesta Snina.