Menu
Mesto Snina

Rok 2022 - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina

logo

 

Názov projektu:
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Kód výzvy: NFP311071BUU5

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 271 548,20 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 257 970,79 EUR

Opis projektu: 

Mestu Snina bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, Špecifický cieľ 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071BUU5 bola uzavretá dňa 24.05.2022 a účinnosť nadobudla dňa 31.05.2022.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

Predmet projektu: implementácia centrálneho logovacieho systému na zaznamenávanie udalostí z dôležitých systémov pomocou SIEM nástroja; nastavenie monitoringu, vypracovanie postupov pre zabezpečenie kontinuity prevádzky (Business Continuity Management) kľúčových informačných systémov; právne poradenstvo pre zosúladenie dodávateľských vzťahov; realizácia školení kybernetickej bezpečnosti a správaní sa v kybernetickom priestore pre  pracovníkov mesta.

Realizáciou tohto projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:

  • Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov – 1.
  • Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS – 5.
  • Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov – 1.

Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 10/2021 – 09/2023.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

www.mirri.gov.sk                                                                                                      www.eufondy.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2