Menu
Mesto Snina

Rok 2020/2022 - Efektívna verejná správa

OP EVS                                            EU ESF

 

Názov projektu:

Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina

Kód: OP EVS DOP-PO1.SC1-2019-2

Prioritná os:

Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Špecifický cieľ:

Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Operačný program:
Efektívna verejná správa

Vedúci partner projektu:
Mesto Snina (www.snina.sk )

Partneri projektu:

Obec Stakčín (www.stakcin.eu)

Obec Ulič (www.ulic.sk)
 

Obdobie realizácie projektu:
Od 01.05.2020 do 31.10.2022

Výška NFP: 444 870,45 Eur.

Opis projektu:

     Ambíciou operačného programu Efektívna verejná správa je v rámci Prioritnej osi 1 podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Zameraná je na podporu efektívneho riadenia, integrácie a optimalizácie procesov, kvalitu a kompetentnosť pracovníkov verejnej správy. Investície smerujú do rozvoja organizácií verejnej správy, a teda do podpory dobrého spravovania vecí verejných, do tvorby ako aj do implementácie verejných politík a zvýšenia kvality služieb. Cieľom je vytvoriť efektívne fungujúcu, pro-klientsky orientovanú verejnú správu poskytujúcu kvalitné služby udržateľným spôsobom.

Aktivity projektu sa týkajú skvalitnenia systémov a optimalizácie procesov verejnej správy, najmä vypracovanie stratégií a strategických dokumentov v súlade s Politikou súdržnosti po roku 2020, nevyhnutných pre prípravu projektov v novom programovacom období 2021-2027. Projekt sa skladá z troch hlavných aktivít realizovaných žiadateľom (Mesto Snina) a partnermi (Obec Stakčín a Obec Ulič) paralelne: Tvorba integrovaných a prierezových stratégií na úrovni NUTS IV a NUTS V.

Realizácia projektu prispeje k riešeniu ekonomicko-sociálneho zaostávania okresu Snina, ktorý je od 25. apríla 2018 zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenskej republiky. Sieťovaním socio-ekonomických partnerov a uplatňovaním participatívnych princípov umožní uplatňovať integrované prístupy v politike regionálneho rozvoja v zmysle analýz OECD a EÚ, medziobecnou spoluprácou jednotlivých samospráv sa docieli systémový rozvoj a príprava celého územia okresu Snina na ďalšie programové obdobie 2021-2027 a rovnako maximálna synergia a multiplikačný efekt investícií podporovaných z prostriedkov EÚ a ďalších zdrojov.

Celkové výdavky projektu sú vo výške 468 263,36 Eur, z čoho 284 699,84 Eur pre mesto Snina, a 183 563,52 Eur pre partnerov projektu. Spolufinancovanie mesta Snina predstavuje 5 %, teda sumu 14 234,99 Eur. Každý partner má samostatný rozpočet a teda spolufinancuje len svoju časť rozpočtu. Realizácia projektu je plánovaná na 30 mesiacov a spolufinancovanie bude rovnomerne rozložené.

Uvedený projekt umožňuje refundáciu miezd pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu a plnení aktivít z neho vyplývajúcich. Zároveň v rámci paušálnych výdavkov oprávnených do výšky 40% z celkových výdavkov projektu umožňuje prefinancovať ostatné náklady v súvislosti so skvalitnením systémov a optimalizáciou procesov samosprávy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 

 

Rozhovor_Rádio Paráda

Projektové výstupy EVS

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2