Menu
Mesto Snina

Povinné zverejňovanie informácií

 

Mestský úrad Snina v zmysle § 5 ods. 1  písm. a) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oznamuje nasledovné:

Mesto Snina ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky vznikol zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien. Orgánmi mesta sú:

 • mestské zastupiteľstvo,
 • primátor mesta.

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Počas jeho neprítomnosti  alebo nespôsobilosti na výkon funkcie ho zastupuje jeho zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Ak mesto má viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z 18 poslancov v priamych voľbách obyvateľov mesta na 4 roky. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta najmä je mu vyhradené:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor,
 3. schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať  o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.

Mestské zastupiteľstvo zriadilo v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány tieto komisie:

 • komisia finančná a správy majetku,
 • komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania,
 • komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy,
 • komisia bytová, sociálna a zdravotnícka,
 • komisia školstva, mládeže, kultúry a športu
 • komisia kontrolná a  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volebných funkcionárov,
 • komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi.

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.

Výkonným orgánom MsZ a primátora mesta je mestský úrad. Na čele MsÚ je prednosta, ktorého do funkcie vymenúva primátor mesta. Mestský úrad je zložený z pracovníkov mesta, ktorí sú zaradení do kancelárie primátorky a 9 oddelení:

 • strategického rozvoja,
 • školstva,
 • organizačné a vnútorných vecí,
 • finančné,
 • právne,
 • správy majetku a služieb,
 • výstavby, územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku,
 • sociálnych vecí a rodiny,
 • sociálnych služieb,

ktoré zabezpečujú administratívne a organizačné veci primátora a mestského zastupiteľstva, ako aj ďalších orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

V zmysle § 18 ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb. mestské zastupiteľstvo volí a odvoláva hlavného kontrolóra, ktorý vykonáva kontrolu úloh v zmysle § 18d zákona o obecnom zriadení.

V zmysle § 10 ods. 2 a § 19 zákona SNR 369/1990 Zb. a v súlade so zákonom č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov zriadilo mestské zastupiteľstvo ako poriadkový útvar mestskú políciu, ktorú vedie náčelník MsP.
 Mestský úrad Snina v zmysle § 5 ods. 1  písm. b) až f) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oznamuje nasledovné:

V zmysle § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadosti o sprístupnenie informácií môžu žiadatelia, ktorými sú  fyzické i právne osoby, podať písomne na adresu: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, faxom na číslo: 057/762 37 43,     e-mailom na adresu: podatelna@snina.sk, elektronicky, či osobne v  kancelárii prvého kontaktu – prízemie, v dňoch pondelok – piatok takto:

Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.


Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

 • identifikáciu povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená,
 • identifikáciu žiadateľa - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresu pobytu alebo sídlo,
 • predmet žiadosti - ktorých informácií sa žiadosť týka, resp. aké informácie žiadateľ požaduje zverejniť,
 • určenie spôsobu sprístupnenia informácií - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (e-mail, list, CD nosič a pod..).

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mestský úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, mestský úrad takúto žiadosť odloží. Ak mestský úrad požadované informácie nemá k dispozícií a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícií, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bude bezodkladne oznámené žiadateľovi.

Opravný prostriedok voči rozhodnutiam MsÚ možno podať písomne poštou, respektíve osobne do kancelárie prvého kontaktu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia  alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. Odvolanie sa podáva mestskému úradu, ktorý rozhodnutie vydal alebo mal vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu MsÚ rozhoduje primátor mesta. Mesto koná a rozhoduje v zmysle zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho doplnkov, zákona SNR číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien, Všeobecne záväzných nariadení mesta Snina, ktoré sa nachádzajú a sú k nahliadnutiu na MsÚ Snina, oddelenie organizačné a vnútorných vecí, a taktiež sú zverejnené aj na web stránke mesta, a ďalších právnych predpisov dotýkajúcich sa činnosti mesta.

Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví mestský úrad bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov môže mestský úrad predĺžiť túto lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

 1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
 2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie,           o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Toto predĺženie lehoty oznámi mestský úrad žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty 8 pracovných dní. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu tejto lehoty.
 Mesto Snina v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MF SR č. 481/2000 o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

s t a n o v u j e

tieto úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

rozmnožovanie: čiernobiela A4 1 strana  - 0,10€ obojstranne - 0,17€
  čiernobiela A3 1 strana - 0,15€ obojstranne - 0,22€
  farebná A4 1 strana - 1,00€ obojstranne - 2,00€
  farebná A3 1 strana - 2,00€ obojstranne - 4,00€
       
tlač: čiernobiela A4 1 strana - 0,15€ obojstranne - 0,22€
  čiernobiela A3 1 strana - 0,25€ obojstranne - 0,32€
  farebná A4 1 strana - 1,20  
  farebná A3 1 strana - 2,40  
       
informácie na: CD s obálkou 1ks - 0,80€  
  DVD s obálkou 1ks - 1,20€  
       
obálka: s doručenkou C6 (malá) 1ks - 0,05€  
  s doručenkou A5 (stredná) 1ks - 0,05€  
  s doručenkou A4 (veľká) 1ks - 0,10€  
  s doručenkou B4 (taška veľká) 1ks - 0,15 €  
       
elektronické zasielanie: 
bez poplatku v prípade, že úrad disponuje požadovanou informáciou v elektronickej podobe;
za poplatok: A4 čiernobiela 1 strana - 0,10€  
  A3 čiernobiela 1 strana - 0,15€   

 

v prípade, že požadovanú informáciu je potrebné ošetriť v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie je totiž možné vyčierniť originál spisu, preto je potrebné urobiť jeho kópiu).

Poštovné: podľa cenníka Slovenskej pošty

Uvedené ceny sú s DPH.

Sprístupnenie informácie v tlačenej podobe sa žiadateľovi zasiela poštou ako doporučená zásielka.
 Mestský úrad Snina v zmysle § 5 ods. 6  zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oznamuje nasledovné:

Odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta je podrobne spracovaný vo VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.

Zámer predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta je zverejňovaný na úradnej tabuli mesta, elektronickej úradnej tabuli mesta a miestnej tlači (Sninské noviny).

Odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta je zverejňovaný na úradnej tabuli mesta a elektronickej úradnej tabuli mesta, kde je uvedené:

 1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno kupujúceho,
 2. adresa pobytu v zmysle GDPR alebo sídlo kupujúceho,
 3. identifikačné číslo kupujúceho, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
 4. označenie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá sa odpredáva,
 5. kúpna cena hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá sa odpredáva.
   


Mestský úrad Snina v zmysle § 5 ods. 8  zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oznamuje nasledovné:

Mestský úrad v Snine na úradnej tabuli mesta a elektronickej úradnej tabuli mesta zverejňuje tieto informácie:

 1. termín zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva spolu s programom rokovania,
 2. znenie uznesení prijatých na mestskej rade a mestskom zastupiteľstve, ktorého súčasťou je aj hlasovanie k jednotlivým uzneseniam (okrem tajného hlasovania),
 3. údaje o dochádzke poslancov na mestskom zastupiteľstve,
 4. návrhy predkladaných všeobecne záväzných nariadení a ich doplnkov najneskôr 15 dní pred zasadnutím MsZ,
 5. texty všeobecne záväzných nariadení a ich doplnkov do troch dní po ich schválení.

Mestský úrad v Snine na web stránke mesta zverejňuje tieto informácie:

 1. termín zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva spolu s programom rokovania,
 2. materiály predkladané na zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 3. znenie uznesení prijatých na mestskej rade a mestskom zastupiteľstve, ktorého súčasťou je aj hlasovanie k jednotlivým uzneseniam (okrem tajného hlasovania),
 4. údaje o dochádzke poslancov na mestskom zastupiteľstve,
 5. texty všeobecne záväzných nariadení, ich doplnky a úplné znenia VZN v zmysle prijatých doplnkov v deň nadobudnutia účinnosti.
   


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o sprístupnenie informácie   PDF   DOC
Vnútorná smernica o slobodnom prístupe k informáciám
Sadzobník úhrad - príloha č. 1
Sadzobník správnych poplatkov - príloha č. 2