Menu
Mesto Snina

Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS)

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025 je vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona o sociálnych službách a národných priorít rozvoja sociálnych služieb. Základnou ideou je komunitný rozvoj, skvalitnenie a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb, resp. doplnenie chýbajúcich sociálnych služieb na základe požiadaviek a záujmu občanov mesta vyplývajúcich zo zrealizovaného prieskumu.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025 je otvoreným dokumentom, teda v priebehu sledovaného obdobia je možné ho meniť a dopĺňať na základe aktuálneho vývoja celkovej situácie a z nej vyplývajúcich krátkodobých i strednodobých prognóz s dôrazom na adresnosť a efektívnosť poskytovaných sociálnych služieb.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Snina 2015 - 2025
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015-2025 + Doplnok č. 1
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 - 2025 + Doplnky č. 1 a 2
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 - 2025 v znení doplnkov č. 1, 2 a 3
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015-2025 v znení doplnkov č. 1, 2, 3 a 4
Komunitný plán mesta Snina na obdobie rokov 2015-2025 + Doplnky č. 1, 2, 3, 4 a 5