Mesto Snina
Snina

Dotácie

 

Poskytovaním dotácií sú prednostne podporované podujatia a akcie usporiadané na území mesta, z ktorých má mať benefit, čo najväčší počet obyvateľov. Dotácia poskytnutá mestom má napomáhať príjemcovi dotácie pri jeho činnosti, športovým klubom pri tréningovom procese napríklad zakúpením športového náčinia, ktoré bude slúžiť celému klubu/organizácii.

Dotácie z rozpočtu mesta Snina sa poskytujú právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Snina, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Snina, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Snina, na podporu činnosti vo verejnom záujme, podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.

Dotácie sa poskytujú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších  predpisov, zákona  NR  SR  č.  583/2004  Z. z. o rozpočtových  pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle podmienok VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina.

 

TERMÍNY
  • Termín na podanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Snina v nasledujúcom roku: 15. 10. príslušného kalendárneho roka
  • Termín vyúčtovania poskytnutej dotácie: najneskôr do 31. 12. príslušného roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá a použitá

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Dotazník k žiadosti o poskytnutie dotácie (Príloha č. 1 k VZN č. 111/2012)   PDF   DOC
Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Snina (Príloha č. 2 k VZN č. 111/2012)  PDF   DOC
Vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta   PDF   DOC
VZN - úplné znenie + zmluva + dotazník
Prehľad čerpania dotácií v r. 2018
Prehľad čerpania dotácií v r. 2017
Prehľad čerpania dotácií v r. 2016

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 27

Mgr. Zuzana Krupa
Mgr. Zuzana Krupa
- referentka

tel: +421 57 756 18 72
e-mail: zuzana.krupa@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 27

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.