Menu
Mesto Snina

Dotácie

Dotácie sa poskytujú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov, zákona  NR  SR  č.  583/2004  Z. z. o rozpočtových  pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle podmienok VZN č. 151/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina.

Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „VZN“) je stanoviť podmienky pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Snina právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je Mesto Snina, a ktoré:
a) majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo
b) pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo
c) poskytujú služby obyvateľom mesta,

a to na podporu:
- všeobecne prospešných služieb,
- všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
- na podporu podnikania a zamestnanosti.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Dotáciu je možné poskytnúť na základe predloženej písomnej alebo online žiadosti, na konkrétnu akciu, úlohu alebo činnosť. Dotáciu je možné poskytnúť len na preukázateľne vynaložené náklady. Na realizáciu aktivít projektu nie je možné požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytnutá dotácia z rozpočtu Mesta Snina a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ.

Hodnotenie žiadostí

Hodnotenie žiadostí bude uskutočnené členmi hodnotiacej komisie so zreteľom na opodstatnenosťprimeranosť požadovaných finančných prostriedkov s cieľom naplnenia všeobecne prospešného účelu a verejného záujmu.

Hodnotiacu komisiu, ktorá posudzuje žiadosti tvoria: 4 zástupcovia existujúcich komisií (komisia školstva, mládeže, kultúry a športu, komisia finančná a správy majetku, komisia bytová, sociálna a zdravotnícka, komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi), ktorí nie sú v konflikte záujmov (z každej 1 zástupca) a 3 zástupcovia z radu občanov, ktorí nie sú v konflikte záujmov. 

TERMÍNY

Termín na podanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Snina v nasledujúcom roku: 31. 10. príslušného kalendárneho roka. 

Termín vyúčtovania poskytnutej dotácie: najneskôr do 31. 12. príslušného roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá a použitá

 

Zosúladenie žiadosti s novým VZN
Dokumenty na stiahnutie

VZN 151/2019
Žiadosť na rok 2020, 2021, 2022, 2023
Online formulár žiadosti 
Priority Mesta Snina na rok 2020, platné aj pre rok 2021, 2022, 2023 
Ukážka žiadosti na rok 2020, 2021, 2022, 2023


Povinné prílohy k žiadosti:

Príloha č. 1 Úradne overené čestné vyhlásenie

Príloha č. 2 Potvrdenie o ustanovení štatutárneho zástupcu (menovací dekrét, zápisnica zo zhromaždenia, na ktorom bol štatutár zvolený a pod.) v prípade zmeny štatutárneho zástupcu posledných 30 dní pred podaním žiadosti, je potrebné doložiť doklad o zmene (menovací dekrét, zápisnica zo zhromaždenia, na ktorom bol štatutár zvolený a pod. 

Príloha č. 3 Doklad o vedení bankového účtu – výpis z bankového účtu žiadateľa, nie starší ako 1 mesiac

 

Vyúčtovanie dotácie
Dokumenty na stiahnutie

Vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta   PDF   DOC
VZN 151/2019

Prehľad čerpania dotácií v r. 2016
Prehľad čerpania dotácií v r. 2017
Prehľad čerpania dotácií v r. 2018
Prehľad čerpania dotácií v r. 2019
Prehľad čerpania dotácií v r. 2020
Prehľad čerpania dotácií v r. 2021
Prehľad čerpania dotácií v r. 2022
Prehľad čerpania dotácií v r. 2023

Rozdelenie dotácií v roku 2020 tabuľka
Rozdelenie dotácií v roku 2021 tabuľka
Rozdelenie dotácií v roku 2022 tabuľka
Rozdelenie dotácií v roku 2023 tabuľka
Rozdelenie dotácii v roku 2024 tabuľka

Fotogaléria - Aktivity podporené z dotácií mesta Snina

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 24

Katarína Gerbocová

Katarína Gerbocová
- referentka


tel.: +421 57 756 18 44
e-mail: katarina.gerbocova(at)snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.9

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.
 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2