Menu
Mesto Snina

Rok 2019 - Eliminácia protispoločenskej činnosti, ochrana verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov na Sídlisku Komenského vybudovaním kamerového systému

MVSR_znak                      logo_prevencia kriminality                    logo_mvsr

Program: Dotačná schéma z výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019.    

Poskytnutá dotácia: 8 000,00,- EUR

Celková suma projektu: 17 322,60,- EUR

Spolufinancovanie mesta Snina: 9 322,60,- EUR

Opis projektu:

Na sídlisku Komenského sa nachádza základná škola, materská škola, obchodné prevádzky, detské ihriská. Je to lokalita kde sa sústredí veľký počet obyvateľov a preto v tejto lokalite opakovane dochádza k páchaniu protispoločenskej činnosti, poškodzovaniu majetku občanov a mesta, ničeniu kontajnerových stojísk a k ďalším formám vandalizmu.

Vybudovaním kamerového systému v tejto lokalite očakávame zníženie výskytu sociálno-patologických javov a zvýšenie ochrany majetku občanov a mesta a verejného poriadku.          

Kamerový systém na Sídlisku Komenského bude rozšírený osadením dvoch kamier, obe kamery sú otočné a budú osadené priamo na objekty bytových domov. Cieľom realizácie projektu je eliminácia protispoločenskej činnosti, ochrany verejného poriadku, života, zdravia,  a tiež  majetku občanov a mesta na Sídlisku Komenského.

Cieľová skupina: obyvatelia Sniny, obyvatelia Sídliska Komenského  

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“