Menu
Mesto Snina

Rok 2010/6 - Domov pokojnej staroby

Názov projektu: „Domov pokojnej staroby Snina“

Regionálny operačný program

Prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Celkové náklady projektu: 1 997 888,90 Eur

Výška celkových oprávnených nákladov: 1 727 980,75 Eur

Nenávratný finančný príspevok z eurofondov (vrátane štátneho rozpočtu): 1 641 581,71 Eur, t. j. 95 % z celkových oprávnených nákladov

Opis projektu:

Rekonštrukcia objektu na Sídlisku I. (bývala Družba) zahŕňa zateplenie, rekonštrukciu strechy ako nadstavbu s prevádzkovými priestormi a celkovú vnútornú prestavbu potrebnú pre prevádzkovanie daného zariadenia. Zdravotnícka služba bude situovaná oproti vstupnému vestibulu so stálou recepčnou službou vedľa hlavného schodiska a osobného evakuačného výťahu s možnosťou prepravy aj telesne ťažko postihnutých osôb. Prvé, druhé a tretie nadzemné podlažie budú využívané ako obytné bunky so samostatným hygienickým jadrom a predsieňou. Na každom poschodí sú navrhnuté denné miestnosti pre zamestnancov s hygienickým zázemím, sklady na prádlo a HIM, čistiace miestnosti, spoločenské a hobby miestnosti. Stravovanie je navrhnuté centrálne v jedálni, ktorá je situovaná v suterénnych priestoroch. Priamo na jedáleň, cez výdaj, bude napojená vývarovňa so svojím kompletným zázemím - sklady, chodby, výťah na zásobovanie a samostatný vstup pre zásobovanie kuchyne cez rampu. V suterénnych priestoroch okrem jedálne a vývarovne bude situovaný priestor pre rehabilitáciu, práčovňu so sušiarňou a technické vybavenie objektu. Celkovo bude pripravený objekt pre 64 obyvateľov, z toho 10 % imobilných.