Menu
Mesto Snina

Daň za užívanie verejného priestranstva a prenosné garáže

 

Mesto Snina je oprávnené na základe § 9 VZN č. 117/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina v úplnom znení, vyberať daň za užívanie verejného priestranstva.

(1) Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona o miestnych daniach.

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Snina, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území mesta,
c) námestie,
d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce a všetky verejne prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ktoré tieto osoby spravujú.

(3) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona.

(4) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

(5) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky,
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.

(6) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a tiež sústavné státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, obytný príves, prenosná garáž) na tom istom mieste. Za sústavné státie sa považuje aj parkovanie vraku motorového vozidla, motorového vozidla bez evidenčného čísla alebo motorového vozidla dočasne odhláseného z evidencie motorových vozidiel po dobu viac ako 30 dní.

(7) Mesto Snina ako správca dane za užívanie verejného priestranstva stanovuje nasledovnú sadzbu dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň takto:

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb   0,80 €
b) umiestnenie stavebného zariadenia   0,30 €
c) umiestnenie predajného zariadenia   3,50 €
d) umiestnenie zariadenia cirkusu   0,50 €
e) umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií   0,30 €
f) umiestnenie skládky   0,30 €
g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska:
- prenosnej garáže   0,10 €/m2 a deň
- motorového vozidla, vraku motorového vozidla, motorového vozidla bez evidenčného čísla alebo motorového vozidla dočasne odhláseného z evidencie motorových vozidiel po dobu viac ako 30 dní   0,10 €/m2 a deň
- obytného prívesu   0,20 €/m2 a deň
- vyhradenom parkovisku pre konkrétneho prevádzkovateľa taxi služby   0,05 €/m2 a deň

(8) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti príslušnému oddeleniu mestského úradu, ktoré vydáva povolenie na užívanie verejného priestranstva. Povolenie na užívanie osobitne užívaného verejného priestranstva vydáva oddelenie správy majetku a služieb s výnimkou povolenia na umiestnenie stavebného zariadenia a skládky, ktoré vydáva oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a staveného poriadku. V oznámení daňovník uvedie identifikačné údaje (fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu; právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo) a údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva.

(9) Pre účely vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva a sledovanie pohľadávok príslušné oddelenia odstúpia jeden rovnopis povolenia oddeleniu finančnému ihneď po jeho vystavení.

(10) Ak sa verejné priestranstvo užívalo bez príslušného povolenia mestského úradu, daňovník je povinný zaplatiť daň za celú dobu užívania verejného priestranstva dodatočne.

(11) Mesto Snina ako správa dane ustanovuje zníženie dane o 50 % pre trvalé parkovanie jednej prenosnej garáže a trvalé parkovanie jedného osobného motorového vozidla mimo stráženého parkoviska, ak daňovník je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.

(12) Mesto Snina ako správa dane ustanovuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva:

a) za užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
b) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

Forma úhrady - daň je možné platiť bankovým prevodom na účet mesta, alebo v hotovosti v pokladni mestského úradu.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Oznámenie o zámere užívania verejného priestranstva   PDF   DOC


Forma úhrady

v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v Snine,
bezhotovostným prevodom na číslo účtu v Prima banke: SK14 5600 0000 0042 0596 3001
 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.23 a 4.25

Ing. Mária Cúrová

Ing. Mária Cúrová
referentka

tel.: +421 57 756 18 51
mobil: +421 905 592 386
e-mail: maria.curova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.23

Ing. Mária Bandžáková

Ing. Mária Bandžáková
referentka

tel.: +421 57 756 18 52
mobil: +421 905 471 899
e-mail: maria.bandzakova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2