Menu
Mesto Snina

Verejné obstarávanie

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Mesto Snina
Zastúpené: Peter Vološin, primátor mesta
IČO: 00323560
Poštová adresa: Strojárska 2060/95
PSČ: 069 01
Mesto : Snina
Štát: Slovenská republika
Internetová adresa (URL): www.snina.sk

 

Mesto Snina je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona. Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mesto Snina prostredníctvom určených zamestnancov Mestského úradu v Snine. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

 

DÔLEŽITÉ ODKAZY

Úrad pre verejné obstarávanie 
Vestník verejného obstarávania 

Elektronická platforma verejného obstarávania (ePVO) 
Zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Smernica Mesta Snina o verejnom obstarávaní 
Plán verejných obstarávaní mesta Snina na rok 2024 

Profil verejného obstarávateľa 
Verejné obstarávanie - Mesto Snina