Menu
Mesto Snina

Verejné obstarávanie

 

Identifikácia obstarávateľa:

Úradný názov: Mesto Snina
Zastúpené: Peter Vološin, primátor mesta
IČO: 00323560
Poštová adresa: Strojárska 2060/95
PSČ: 069 01
Mesto : Snina
Štát: Slovenská republika
Internetová adresa (URL): www.snina.sk

 

Mesto Snina je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona. Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mesto Snina prostredníctvom určených zamestnancov Mestského úradu v Snine. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

1) Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

a) 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),

b) 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),

c) 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,

d) 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

4) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je

a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,

b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

§ 6 Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty

 1. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou, použitím systému sledovania vývoja cien podľa § 13 ods. 2 písm. d) alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.

 

§ 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

 

 1. Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona.
 2. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy.
 3. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zákon explicitne nestanovuje koľko hospodárskych subjektov má byť oslovených, koľko ponúk má byť predložených a pod., upravuje však povinnosť dodržiavania princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie vo vzťahu k hospodárskym subjektom, ktoré verejný obstarávateľ osloví za účelom predloženia ponúk, tak aby boli vytvorené rovnaké príležitosti pre všetky podniky, o ktoré verejný obstarávateľ prejaví záujem.
 4. Ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu môže verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupovať podľa § 109 až 111 zákona (zjednodušený postup zadávania podlimitnej zákazky).
 5. Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2 zákona (registrovaný soc. podnik, SZČO so zdravotným postihnutím, chránené dielne..).
 6. Verejný obstarávateľ môže umožniť predloženie ponuky v inom ako štátnom jazyku, zároveň však musí umožniť predloženie ponuky aj v štátnom jazyku.
 7. V ustanovení § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k dodávateľom stanovené dve požiadavky, a to že uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím [(§ 32 ods. 1 písm. e) a f)]. Okrem toho nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona [existencia konfliktu záujmov].
 8. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) [má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž]. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté
 9. Ak PHZ nepresahuje zákonom stanovenú hranicu pre povinné zadávanie zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom elektronickej platformy, 1 verejný obstarávateľ môže zadať zákazku priamo uchádzačovi vybranému na základe vlastného prieskumu trhu (môže využiť informácie zverejnené na webe, v katalógoch, súhrnných správach), resp. vyzvať na predloženie ponuky len jeden hospodársky subjekt, za dodržania zásady, že vynaložené náklady na predmet zákazky sú hospodárne. V takomto prípade nie je povinný použiť elektronickú platformu.
 10. Zákon upravuje dva postupy, v ktorých sa zasiela výzva na predloženie ponúk a aj celý postup zadávania zákazky sa uskutočňujú elektronicky cez elektronickú platformu:
  1. Postup podľa § 117 ods. 1 – PHZ nepresahuje zákonom stanovenú hranicu pre povinné zadávanie zákazky prostredníctvom elektronickej platformy:
   1. v takomto prípade, ak sa verejný obstarávateľ rozhodne vyzvať na predloženie ponuky viaceré vybrané hospodárske subjekty (priame oslovenie), je povinný takúto výzvu uskutočniť prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy. Pri takomto oslovení viacerých hospodárskych subjektov sa celá komunikácia ako aj predkladanie ponúk sa uskutočňuje cez elektronickú platformu (§ 117 ods. 2).
   2. výzva sa automaticky nezverejňuje vo Vestníku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ sa ale pre takéto zverejnenie môže rozhodnúť.
  2. Postup podľa § 117 ods. 6  - verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy
   1. výzva na predkladanie ponúk sa pri tomto postupe zverejňuje vo Vestníku verejného obstarávania do 3 pracovných dní od odoslania (čiže v takomto prípade sa oslovuje vopred neurčitá množina hospodárskych subjektov na rozdiel od postupu podľa § 117 ods. 1).
   2. zákon explicitne definuje základné náležitosti výzvy na predkladanie ponúk (117 ods. 7).
   3. lehota na predkladanie ponúk – nesmie byť kratšia ako a) 7 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby, b) 9 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
 11. Nevyžaduje sa písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 12. Súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré verejný obstarávateľ zadal za obdobie kalendárneho polroka zverejňuje priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, a pre každú takúto zákazku v nej uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Zákazky “malého rozsahu” – výnimka podľa § 1 ods. 15 zákona

 1. Zákon výslovne neupravuje inštitút „zákaziek malého rozsahu“, vo všeobecnosti však platí, že zákazky s hodnotami do 10 000 EUR nespadajú do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a teda je na zvážení verejného obstarávateľa či verejné obstarávanie uskutoční
 2. Výnimka podľa § 1 ods. 15 zákona sa vzťahuje na zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Pozor na opakované zadávanie zákaziek na rovnaký predmet zákazky, ak by celková hodnota týchto zákazky bola rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur – môže byť klasifikované ako nedovolené rozdelenie predmetu zákazky.
 3. Pri zákazkách malého rozsahu nie je potrebné zverejňovať súhrnné správy

Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • informačný systém verejnej správy
 • nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
 • skladá sa zo subsystémov:
  • elektronické trhovisko (ET)
  • dynamický nákupný systém
  • elektronická podpora procesov poskytovania informácií, komunikácie, vysvetľovania elektronického doručovania
 • funkcionality modulu elektronického trhoviska sú sprístupnené v rozsahu:
  • registrácií
  • procesu zadávania zákazky
  • tvorby ponúk
  • tvorby štruktúrovaného opisu predmetu zákazky vo formulárovej podobe
  • tvorby zadaní
  • registrov a štatistík o realizovaných obchodoch
  • automatických notifikácií dodávateľov vo forme mailovej pozvánky pristúpiť do vyhlásenej súťaže pre nimi vybrané predmety plnenia prostredníctvom CPV
 • funkcionality dynamického nákupného systému a elektronickej podpory procesov budú postupne sprístupnené počas prebiehajúceho roka
 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Plán verejných obstarávaní mesta Snina na rok 2024
Plán verejných obstarávaní mesta Snina na rok 2023

Plán verejných obstarávaní mesta Snina na rok 2022
Plán verejných obstarávaní mesta Snina na rok 2021

Plán verejných obstarávaní mesta Snina na rok 2020
Plán verejných obstarávaní mesta Snina na rok 2019

Smernica Mesta Snina o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie - Mesto Snina
 

ODKAZ NA STRÁNKY ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (ÚVO)

Mesto Snina - podlimitné a nadlimitné zákazky 
Mesto Snina - zákazky s nízkou hodnotou 
Mesto Snina - zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií
Vyhľadávanie profilov
Mesto Snina - súhrnné správy

Úrad pre verejné obstarávanie
Vestník verejného obstarávania
Elektronický kontraktačný systém
Elektronický software ProEbiz