Mesto Snina

Verejné obstarávanie

 

Identifikácia obstarávateľa:

Úradný názov: Mesto Snina
Zastúpené: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
IČO: 00323560
Poštová adresa: Strojárska 2060/95
PSČ: 069 01
Mesto : Snina
Štát: Slovenská republika
Internetová adresa (URL): www.snina.sk

 

Mesto Snina je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona. Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mesto Snina prostredníctvom určených zamestnancov Mestského úradu v Snine. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

 

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

1. Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

2. Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie.

3. Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

a) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,

b) 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,

c) 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

4. Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je

a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,

b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

 

§ 6 Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty

1. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.

 

§ 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

  1. Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona.
  2. Verejnému obstarávateľovi sa ukladá povinnosť postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne, t. j. verejný obstarávateľ je povinný postupovať tak, aby dochádzalo k účelnému a hospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. To neznamená vynucovanie hľadania výlučne najnižšej ceny, ale snahu o to, aby sa za vynaložené náklady a úsilie dosiahol prinajmenšom primeraný a podľa možností čo najlepší výsledok, a to s ohľadom na kvalitu plnenia, reálne potreby verejného obstarávateľa, sociálne alebo environmentálne hľadiská a pod...
  3. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zákon explicitne nestanovuje koľko hospodárskych subjektov má byť oslovených, koľko ponúk má byť predložených a pod., upravuje však povinnosť dodržiavania princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie vo vzťahu k hospodárskym subjektom, ktoré verejný obstarávateľ osloví za účelom predloženia ponúk, tak aby boli vytvorené rovnaké príležitosti pre všetky podniky, o ktoré verejný obstarávateľ prejaví záujem.
  4. V ustanovení § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k dodávateľom stanovené dve požiadavky, a to že uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím [(§ 32 ods. 1 písm. e) a f)]. Okrem toho nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona [existencia konfliktu záujmov].
  5. Nevyžaduje sa písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
  6. Súhrnnú štvrťročnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami je verejný obstarávateľ povinný zverejniť do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka v profile (§ 117 ods. 6 zákona). V súhrnnej správe sa uvedie predmet zákazky, hodnota zákazky a identifikácia dodávateľa.
  7. Zákon neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ by mal však postupovať tak, aby zohľadnil jednotlivé princípy verejného obstarávania. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa verejní obstarávatelia väčšinou riadia internými smernicami, či riadiacimi aktami, ak ich majú pre zadávanie týchto zákaziek vypracované.
  8. Ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu môže verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupovať podľa § 109 až 111 zákona (s využitím „podlimitného“ elektronického trhoviska).

Zákazky “malého rozsahu” – výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona

  1. Zákon výslovne neupravuje inštitút „zákaziek malého rozsahu“, vo všeobecnosti však platí, že zákazky s hodnotami do 5000 EUR nespadajú do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a teda je na zvážení verejného obstarávateľa či verejné obstarávanie uskutoční.
  2. Výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona sa vzťahuje na zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Ak teda predpokladaná hodnota zákazky/zákaziek, ktoré sa zadávajú v priebehu kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, je kumulatívne nižšia ako 5 000 eur, verejný obstarávateľ môže uplatniť výnimku z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní. Výnimka sa nevzťahuje na opakované zadávanie zákaziek na rovnaký predmet zákazky, ak by celková predpokladaná hodnota za tieto zákazky bola rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur.

Elektronický kontraktačný systém (EKS)

- informačný systém verejnej správy
- nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
- centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

Skladá sa zo subsystémov:
- elektronické trhovisko (ET)
- dynamický nákupný systém
- elektronická podpora procesov poskytovania informácií, komunikácie, vysvetľovania elektronického doručovania

Funkcionality modulu elektronického trhoviska sú sprístupnené v rozsahu:
- registrácií
- procesu zadávania zákazky
- tvorby ponúk
- tvorby štrukturovaného opisu predmetu zákazky vo formulárovej podobe
- tvorby zadaní
- registrov a štatistík o realizovaných obchodoch
- automatických notifikácií dodávateľov vo forme mailovej pozvánky pristúpiť do vyhlásenej súťaže pre nimi vybrané predmety plnenia prostredníctvom CPV

Funkcionality dynamického nákupného systému a elektronickej podpory procesov budú postupne sprístupnené počas prebiehajúceho roka.

Obchodovanie na ET:
Zadávanie zákazky na elektronickom trhovisku je možné:
- výberom katalógovej ponuky (elektronický katalóg),
- definovaním zadania elektronicky

V oboch prípadoch nasleduje 72 hodinové (v prípade zložitého obchodu primerane predĺžené) aukčné, anonymné predkladanie kontraktačných ponúk; súťaž dodávateľov, ktorá má za následok znižovanie ceny predmetu plnenia.

Vyhodnotenie súťaže a následné generovanie obchodného vzťahu prostredníctvom zmluvy s víťazom súťaže je realizované informačným systémom, bez možnosti ľudského zásahu.

Účastníci obchodu sú deanonymizovaní po uplynutí súťažnej lehoty na predkladanie ponúk pri vyhodnotení súťaže, v momente stanovenia poradia a generovania zmluvy, ktorá je automaticky zostavená zo zadania, víťaznej ponuky a všeobecných zmluvných podmienok obsiahnutých v obchodných podmienkach elektronického trhoviska.

Zmluva je zverejňovaná v centrálnom registri; priebeh obchodovania je zaznamenaný, archivovaný a sprístupnený v plnom rozsahu počas piatich rokov.

 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Plán verejných obstarávaní mesta Snina na rok 2021
Plán verejných obstarávaní mesta Snina na rok 2020
Plán verejných obstarávaní mesta Snina na rok 2019
Smernica verejného obstarávania pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

 

ODKAZ NA STRÁNKY ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (ÚVO)

Mesto Snina - podlimitné a nadlimitné zákazky 
Mesto Snina - zákazky s nízkou hodnotou 
Mesto Snina - zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií
Vyhľadávanie profilov
Mesto Snina - súhrnné správy

Úrad pre verejné obstarávanie
Vestník verejného obstarávania
Elektronický kontraktačný systém
Elektronický software ProEbiz