Menu
Mesto Snina

Mestská rada

 

Mestská rada v Snine je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Plní úlohy v zmysle § 17 Štatútu mesta Snina a podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.

 

Voľba členov mestskej rady

Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva.

Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva.

Zástupca primátora mesta je po celý čas existencie mestskej rady a po celé svoje funkčné obdobie jej členom a započítava sa do celkového počtu členov zriadenej mestskej rady.

Navrhovaných kandidátov za členov mestskej rady volí a členov mestskej rady odvoláva mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Navrhovaní kandidáti sa volia na celé funkčné obdobie.

Návrh kandidátov za členov mestskej rady predkladá primátor mesta na základe jemu predložených návrhov za jednotlivé poslanecké kluby zastúpené v mestskom zastupiteľstve alebo na základe návrhu nezávislých (nezaradených) poslancov.

V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí, koalícií politických strán a politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Mestskú radu a jej členov môžu poslanci mestského zastupiteľstva kedykoľvek odvolať.

Člen mestskej rady sa môže svojho členstva vzdať písomne alebo ústne a to na zasadnutí mestského zastupiteľstva s tým, že sa to uvedie v zápisnici.

 

Zvolávanie zasadnutí MsR

MsR sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac, najmenej však raz za tri mesiace.

Mimoriadne zasadnutie MsR môže byť zvolané:

  1. na prerokovanie závažných alebo naliehavých úloh mesta,
  2. v prípade pozastavenia výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutie MsR zvoláva a vedie primátor mesta, v čase jeho neprítomnosti zástupca primátora mesta.

Na zasadnutiach MsR sú prítomní okrem členov MsR aj hlavný kontrolór mesta a prednosta mestského úradu, obidvaja s hlasom poradným.

Poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý nie je členom MsR, sa môže zúčastniť celého zasadnutia MsR, bez možnosti hlasovania.

Podľa potreby, resp. podľa programu a povahy prerokúvanej problematiky sa zasadnutia MsR zúčastňujú aj predkladatelia materiálov a ďalší prizvaní hostia.

 
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Rokovací poriadok MsR
Doplnok č. 1 Rokovacieho poriadku MsR
Rokovací poriadok MsR - úplné znenie
Termíny zasadaní MsR a MsZ 2023

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2