Menu
Mesto Snina

Pamiatky

 

Najvýznamnejšie súčastí kultúrneho dedičstva, ak nie sú chránené podľa osobitných predpisov (zbierky múzeí a galérií, fondy archívov a knižníc) sú už prevažne v zmysle zákona zapísané a evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národné kultúrne pamiatky. Ich ochranu garantuje štát.

Na území mesta Snina sa nachádza 7 národných kultúrnych pamiatok.