Menu
Mesto Snina

Zmena mena a priezviska


Dňom účinnosti zákona NR SR č. 13/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, t. j. od 1. februára 2006 sa kompetencia rozhodovania vo veci povolenia zmeny mena a priezviska presúva z matričných úradov na okresné úrady. Občania okresov Snina, Humenné a Medzilaborce sa môžu obrátiť so svojou žiadosťou na Okresný úrad Humenné, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, tel.: 057 / 770 4240, 057/ 775 2756.

Novela zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku (zákonom č. 13/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2006 priniesla mnoho zmien, napr.:

 •  možnosť určenia druhého a tretieho mena rodičmi alebo po nadobudnutí plnoletosti
 •  možnosť zmeny cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,    
 •  možnosť zmeny priezviska jedného z manželov, ak nemajú spoločné priezvisko (podľa dohody pri uzatváraní manželstva), 
 • možnosť používať len jedno priezvisko u osôb, ktoré majú dve a viac priezvisk a pod.

Tieto úkony vykonáva v zmysle § 2a a § 7 citovaného zákona matričný úrad, na ktorom je matričná udalosť zapísaná  (nie podľa trvalého bydliska) na základe písomného oznámenia alebo písomného vyhlásenia (podľa druhu zmeny) občana, o ktorého meno alebo priezvisko ide. V prípade dieťaťa podáva písomné oznámenie alebo vyhlásenie zákonný zástupca.
 

Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko alebo manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu podľa miesta uzavretia manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko alebo,  že upúšťa od používania spoločného priezviska.
 

Žiadosť o prijatie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

v súlade s ustanovením § 16 ods. b) zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 6, 7  zák. č.  154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 

ČO POTREBUJETE

Prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvode manželstva

 •  tlačivo Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska
 •  právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 •  sobášny list
 •  doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)

Žiadosť o prijatie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania po uzavretí manželstva

 •  tlačivo Žiadosť o vydanie výpisu z matriky s uvedením ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania po uzavretí manželstva

Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pri uzavretí manželstva

 •  tlačivo Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pri uzavretí manželstva

Žiadosť o vydanie výpisu z matriky s uvedením priezviska dieťaťa ženského pohlavia bez koncovky slovenského prechyľovania

 •  tlačivo Žiadosť o vydanie výpisu z matriky s uvedením priezviska dieťaťa ženského pohlavia bez koncovky slovenského prechyľovania.
   

Upozornenie: Tlačivá sú použiteľné na podanie príslušného oznámenia alebo vyhlásenia osobne alebo poštou. V prípade podania poštou musí byť podpis úradne osvedčený.
 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska   PDF   DOC
Žiadosť o vydanie výpisu z matriky s uvedením ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania po uzavretí manželstva   PDF   DOC
Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pri uzavretí manželstva   PDF   DOC 
Žiadosť o vydanie výpisu z matriky s uvedením priezviska dieťaťa ženského pohlavia bez koncovky slovenského prechyľovania   PDF   DOC
 

SPRÁVNE POPLATKY

v závislosti od úkonu
 

Doplnenie druhého a tretieho mena

Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po dosiahnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s úradne osvedčeným popisom. Určenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto určiť druhé a tretie meno možno len raz.
 

Zrušenie zápisu druhého a tretieho mena

Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť zápis druhého alebo tretieho mena jeho zákonný zástupca. Na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zrušenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto zrušiť druhé a tretie meno možno len raz.
 

Zmena poradia mien

Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad,     v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca. Na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz.
 

ČO POTREBUJETE
 •  platný občiansky preukaz žiadateľa, ak ide o maloletého občianske preukazy rodičov,
 •  rodný list
 •  príslušnú žiadosť:
  a) o doplnenie druhého a tretieho mena alebo 
  b) o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena alebo
  c žiadosť o zmenu poradia mien,
 •  písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov s jeho osvedčeným podpisom.
   
POTREBNÉ TLAČIVÁ

Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena   PDF   DOC
Súhlas so zrušením zápisu druhého a tretieho mena   PDF   DOC
Súhlas so zmenou poradia mien   PDF   DOC 

 

SPRÁVNE POPLATKY

za nový rodný list   7 €
 

SÚVISIACE PREDPISY

§ 2a, §2b, §2c zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. NP, č. dv. 2.04 – Matrika, Ohlasovňa pobytu

Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

Bc. Alena Pitlaničová
Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárka


tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.