Menu
Mesto Snina

Kontakty

 

ADRESA

Mesto Snina, Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

tel.: +421 57 756 18 21

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 00323560
DIČ: 2020794666
IČ DPH: SK2020794666
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú.: SK63 0200 0000 0000 2292 2532
Prima banka Slovensko, a.s. č. ú.: SK14 5600 0000 0042 0596 3001

 

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

 

KONTAKTY

Predstavitelia mesta
Hlavný kontrolór mesta
Kancelária primátora mesta
Prednosta
Útvar prednostu
Oddelenie školstva a mládeže

Oddelenie starostlivosti o obyvateľa
Oddelenie finančné
Oddelenie právne
Oddelenie správy majetku a služieb
Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku
Oddelenie sociálnych služieb

Mestská polícia

Poslanci MsZ v Snine