Menu
Mesto Snina

Rok 2022 - Dotácia z Prešovského samosprávneho kraja - Dofinancovanie výstavby Open Sports Centra

PSK

Názov podporenej činnosti:
Dofinancovanie výstavby Open Sports Centra

Program:
Výstavba športovísk

Podprogram:
3. - Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK - kapitálové (investičné) výdavky

Výška dotácie: 97 330 EUR

Stručná charakteristika projektu:

Hlavným cieľom projektu je dofinancovanie výstavby Open Sports Centra - Multifunkčné centrum, ktoré sa bude nachádzať v areáli Mestského futbalového štadióna. Výstavba budovy športového centra je len jednou z aktivít projektu "Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých". V rámci tohto projektu sme z Nórskych grantov získali príspevok na výstavbu centra vo výške 495 000 €. Projekt prispeje k zvýšeniu príležitostí na športové vyžitie, rozvoju zručností, talentu a osobnostného rozvoja. Objekt bude slúžiť širokej verejnosti, kde v zázemí objektu budú vytvorené priestory hlavne pre záujmovú činnosť detí a mládeže z blízkeho okolia a mesta Snina. Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi PHRSR PSK na roky 2014 - 2020, Akčný plán rozvoja okresu Snina, PHRSR mesta Snina na roky 2016 - 2022, Územný plán mesta Snina. Cieľová skupina sú všetky vekové kategórie od detí materských, základných škôl až po seniorov. 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.