Menu
Mesto Snina

Úmrtie

 

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu podľa miesta úmrtia prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po prehliadke mŕtveho doručením Listu o prehliadke mŕtveho v troch vyhotoveniach.

Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí poskytne matričnému úradu osoba alebo splnomocnená osoba, ktorá vybavuje pohreb.

M​atričný úrad vystaví obstarávateľovi pohrebu Úmrtný list a Žiadosť o príspevok a pohreb a odoberie od neho občiansky preukaz zomrelého.

Matričný úrad oznámi usporiadateľovi pohrebu o oznamovacích povinnostiach voči iným orgánom.

 

Ak zomrie občan Slovenskej republiky v zahraničí

je potrebné s pozostalými spísať Zápis o úmrtí na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu zomretého, ktorý s nižšie uvedenými dokladmi bude odoslaný na vystavenie slovenského úmrtného listu Osobitnou matrikou Ministerstva vnútra SR.

 

ČO POTREBUJETE

Úmrtie občana SR

  •  listy o prehliadke zomretého, minimálne v troch exemplároch
  •  občiansky preukazu zomretého, pri cudzincoch cestovný pas
  •  rodný list netreba predkladať sú nahradzované z elektronickej rodnej matriky
  •  sobášny list netreba predkladať sú nahradzované z elektronickej sobášnej matriky 

Úmrtie občana SR v zahraničí

  •  originál cudzojazyčného úmrtného listu (prípadne osvedčenú fotokópiu notárskym úradom) platného podľa  medzinárodných zmlúv preloženého súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
  •  občiansky preukaz zomretého, cestovný pas alebo doklad o štátnom občianstve SR,
  •  rodný list netreba predkladať je nahradzovaný z elektronickej rodnej matriky 
  •  sobášny list netreba predkladať je nahradzovaný z elektronickej sobášnej matriky 

 

SPRÁVNE POPLATKY
  •  Žiadosť o zápis úmrtia občana SR v cudzine do osobitnej matriky:   15 

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. NP, č. dv. 2.04 – Matrika, Ohlasovňa pobytu

Ľubica Lattová
Ľubica Lattová

- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

Bc. Alena Pitlaničová
Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárka


tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.