Menu
Mesto Snina

Podnikateľské činnosti

 

Dňa 14.07.2017 bolo Mestským zastupiteľstvom v Snine schválené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Snina č. 137/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina. Na základe predmetného VZN mesto určuje prevádzkovú dobu v prevádzkarňach s obchodnou činnosťou a v prevádzkarňach poskytujúcich služby. Podnikateľský subjekt určí vo svojej prevádzkarni prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa podľa pravidiel ustanovených v tomto VZN a umiestni ju na viditeľnom mieste prevádzky. Mesto Snina už  nevydáva rozhodnutia k určeniu prevádzkovej doby a záväzné stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území mesta Snina vydáva len v prípade, ak to stanovuje osobitný predpis.

Podnikateľský subjekt je povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec dočasného uzavretia prevádzky a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň informuje mesto, na ktorom území je prevádzkareň umiestnená. Mesto je povinné na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie/zmena prevádzkového času v prevádzke obchodu a služieb

Podnikateľský subjekt  (právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) ohlási prevádzkový čas prevádzky najneskôr 3 dní pred zahajaním činnosti prevádzkárne alebo 3 dní pred vykonaním zmeny prevádzkového času. K písomnému oznámeniu prevádzkového času v prevádzkarni podnikateľský subjekt priloží ohlásenie na zber komunálneho odpadu. Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie/zmena prevádzkového času musí obsahovať názov a adresu prevádzky, účel využitia prevádzky, sortiment tovaru, druh poskytovaných služieb, deň zriadenia prevádzky, prevádzkový čas v prevádzkarni atd. – viď žiadosť.

 

ČO POTREBUJETE
  • vyplnené oznámenie s požadovanými prílohami.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie/zmena prevádzkového času   PDF   DOC
Oznámenie o zrušení prevádzky   PDF   DOC
Prihláška na Mikulášske trhy   PDF   DOC
Prihláška na Letné trhy 
PDF   DOC

 

Predaj na trhových miestach

Mesto Snina Všeobecne záväzným nariadením č. 135/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 14. 07. 2017,  zriadilo trhové miesta: Trhovisko na Ul. partizánskej Mestské trhovisko a určilo verejné priestranstva, na ktorých je možné predávať týmto nariadením povolené výrobky a poskytovať služby a verejné priestranstvo určené na ambulantný predaj.

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Na trhových miestach, na základe povolenia obce, môžu predávať výrobky a poskytovať služby:

  • Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
  • Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
  • Fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Predávajúci na trhovom mieste požiada mesto o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste najmenej 7 dní pred začatím predaja. Žiadosť musí obsahovať miesto predaja, druh predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb atď. – viď žiadosť

 

ČO POTREBUJETE
  • vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – fyzické a  právnické osoby oprávnené na podnikanie   PDF   DOC
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny   PDF   DOC
Fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

Ing. Iveta Chomaničová
Ing. Iveta Chomaničová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
e-mail: iveta.chomanicova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.