Mesto Snina

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 10. marca 2021 mesto Snina oznamuje, že zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách (zápis do 1. ročníka) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia od 1. apríla do 30. apríla 2021

Z dôvodu mimoriadnej situácie a výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zápisy uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí:

  1. elektronicky:
    Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku alebo formulár na webovom sídle školy, prípadne ho pošle e-mailom. Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
     
  2. osobne - keď to technické možnosti rodičom neumožňujú:
    - v budove školy - v pracovných dňoch od 1. apríla do 30. apríla od 10.00 do 14.00 hod. S dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení rodič/zákonný zástupca je povinný mať respirátor na tvári a vlastné písacie potreby, preukázať sa platným dokladom totožnosti. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Podrobné informácie školy zverejnia na svojom webovom sídle a na požiadanie poskytnú aj telefonicky.

Ing. Daniela Galandová, primátorka

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zápis dieťaťa do prvého ročníka ZŠ pre šk. r. 2021/22 - PDF

KDE VYBAVÍTE

Základné školy