Menu
Mesto Snina

Daň z nehnuteľností

 

Mesto Snina vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 117/2012 miestnych daniach.

 

Priznanie k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením daňová povinnosť mu vzniká 1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením daňová povinnosť mu vzniká 1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. V týchto prípadoch je daňovník povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

Priznanie daňovník podáva na predpísanom tlačive.

Daňovník je povinný v priznaní:

  • uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane,
  • vyplniť všetky údaje podľa priznania.

Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu priznania:

  • rozhodnutie o povolení vkladu,
  • list vlastníctva,
  • kolaudačné rozhodnutie(pri novostavbe),
  • osvedčenie o dedičstve.
 
Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.

 

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, podľa § 99a a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Súhrn príloh 
Priznanie k dani z pozemkov
Priznanie k dani zo stavieb (jednoúčelová)
Priznanie k dani zo stavieb (viacúčelová)
Priznanie k dani z bytov
Príloha k zníženiu alebo oslobodeniu od dane
Potvrdenie o podaní priznania
Poučenie

Forma úhrady

v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v Snine,
bezhotovostným prevodom na číslo účtu v Prima banke: SK14 5600 0000 0042 0596 3001

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

Ing. Petra Hodovancová 
Ing. Petra Hodovancová 
referentka

tel.: +421 57 756 18 46
e-mail: petra.hodovancova(at)snina.sk
Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 
KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.