Menu
Mesto Snina

Ohlasovňa pobytu

 

Od 1. septembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „zákon proti byrokracii“), na ktorom sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky dňa15. mája 2018.

Zákon proti byrokracii zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom.

Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a od 1. januára 2019 aj výpisy a odpisy z registra trestov.

To znamená, že občan pre účely hlásenia pobytu už nebude predkladať ohlasovni pobytu výpis z listu vlastníctva v listinnej podobe ale poskytne pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje (predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti.

 

ČO VYBAVÍTE

Prihlásenie na trvalý pobyt
Prihlásenie na prechodný pobyt
Prehlásenie pobytu v rámci mesta
Odhlásenie z pobytu do zahraničia
Zrušenie trvalého pobytu
Zrušenie prechodného pobytu
Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte
Pridelenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9 – Matrika, Evidencia obyvateľov

Vladimíra Macanová
Vladimíra Macanová
- referentka evidencie obyvateľstva a budov

tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: vladimira.macanova(at)snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3