Menu
Mesto Snina

Kompetencie samosprávy

 

Spôsob zriadenia a postavenie mesta Snina

Mesto Snina  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Združuje občanov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt. Územie mesta tvorí jedno katastrálne územie.

Mesto Snina je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami mesta a organizačnými predpismi mesta.

Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

Právomoci a kompetencie

Mesto Snina samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Samosprávu mesta Snina vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

 1. orgánov mesta,
 2. miestnym referendom,
 3. zhromaždením obyvateľov mesta.

Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

 

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v Snine je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Snina na štyri roky.

Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určuje pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta.

Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, ktorým určuje náplň práce.

Mestská rada Snina, ktorá je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine.

Komisie pri MsZ, ktoré sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Postavenie komisií, predsedu komisie a jeho úlohy, členov komisií, garantov komisií, zasadnutie komisií, spôsob prijímania uznesení upravuje Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Snine.

Mestské zastupiteľstvo Snina zriadilo v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. tieto komisie:

 • komisia finančná a správy majetku,
 • komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania,
 • komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy,
 • komisia bytová, sociálna a zdravotnícka,
 • komisia školstva, mládeže, kultúry a športu
 • komisia kontrolná a  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volebných funkcionárov,
 • komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi

Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace

 

Primátor mesta

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta Snina v priamych voľbách.

Primátor mesta vykonáva funkciu primátora mesta počas svojho celého funkčného obdobia v celom rozsahu, t. j. na 100 % pracovný úväzok.

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta. Primátor mesta môže rozhodovaním o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Primátor mesta vykonáva právne úkony vo všetkých veciach vymedzených zákonom. Primátor mesta najmä:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva mestskú správu,
 3. zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta Snina; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
 5.  vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,
 6.  uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
 7.  používa mestské insígnie.

Pôsobnosť primátora mesta je upravená Zákonom o obecnom zriadení a Rokovacím poriadkom MsZ Snina.

 
Zástupca primátora mesta

Primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu poverí, spravidla na celé funkčné obdobie, svojím zastupovaním jedného zástupcu primátora mesta, ktorého si vyberá len z radu poslancov mestského zastupiteľstva. Ak tak primátor mesta neurobí v lehote 60 dní od zloženia sľubu primátora mesta, zástupcu primátora mesta zvolí mestské zastupiteľstvo.

Zástupca primátora mesta zastupuje primátora mesta v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení. Zástupca primátora mesta vykonáva svoju funkciu na plný, t. j. 100 % pracovný úväzok.

Primátor mesta môže zástupcu primátora mesta kedykoľvek odvolať. Ak primátor mesta odvolá zástupcu primátora mesta, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora mesta.

 

Hlavný kontrolór mesta

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 1. poslanca mestského zastupiteľstva,
 2. primátora,
 3. člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom,
 4. iného zamestnanca mesta,
 5. podľa osobitného zákona.

Hlavný kontrolór najmä:

 1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
 2. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli,
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
 4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 5. predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,     a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
 9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Pri vykonávaní  uvedených činností hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na obdobie šiestich rokov.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, vedenia účtovníctva a pokladničnej agendy, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva  a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

 

Mestský úrad

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Prácu mestského úradu riadi primátor mesta.

Mestský úrad najmä:

 1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
 3. vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
 4. vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta.

Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.

 

Mestská polícia

Na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora mesta je zriadená na území mesta mestská polícia.

Mestská polícia sa zriaďuje a ruší všeobecne záväzným nariadením.

Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

Základné úlohy mestskej polície, jej organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície vymedzuje zákon o obecnej polícií a všeobecne záväzné nariadenie mesta.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Štatút mesta Snina v znení doplnku č. 1 (úplné znenie)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2