Menu
Mesto Snina

Rok 2023 - NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

TOS_NP

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej
služby („NP TOS“)
je realizovaný prostredníctvom Implementačnej
agentúry MPSVR ("IMLPEA"), v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
v programovom období 2014 -2020.


Kód projektu ITMS2014+: 312041U153


Zmluva o spolupráci č.: N20231128007 (4595881.pdf (gov.sk) )


Začiatok realizácie aktivít: 12/2023


Koniec realizácie aktivít: 12/2023


Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre
seniorov v malých obciach do 1000 obyvateľov vrátane a poskytovateľom
terénnej opatrovateľskej služby, ktorým skončilo oprávnené obdobie
realizácie aktivít podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku poskytovaného z Európskeho sociálneho fondu na základe
vyhlásenej výzvy Podpora opatrovateľskej služby II č. OP ĽZ DOP
2021/8.1.1/01.


Financovanie:
IMPLEA mestu Snina po splnení podmienok Zmluvy o spolupráci poskytne
finančné prostriedky vo forme transferu na výkon opatrovateľskej služby vo
výške maximálne 750 EUR/mesiac na jedno pracovné miesto
opatrovateľky v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.


Počet podporených miest: 30


Maximálna nárokovateľná časť NFP: 22 500,- €
Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                      www.employment.gov.sk                  www.implea.gov.sk

 
plagát TOS NP
 
 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
1
27
1
28
1
29
2
1
2
2
1
3
1
4
3
5
2
6
3
7
2
8
3
9
1
10
1
11
3
12
1
13
1
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
1
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28 29 30 31