Menu
Mesto Snina

Rok 2022 - Manažment údajov mesta Snina

Názov projektu:

Manažment údajov mesta Snina

Program:

Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:

7 informačná spoločnosť

Kód výzvy: 

OPII-2021/7/15-DOP

Opis projektu:

Dôvodom implementácie projektu je, že dátové zdroje mesta Snina sú evidované manuálne bez aplikovania nástrojov systematického manažmentu údajov pre účely ďalšieho použitia a sekundárneho spracovania.

Hlavným cieľom a motiváciou je podporiť aktivity v oblasti zvýšenia kvality údajov, ich lepšieho spracovania a následného zdieľania ako interne v rámci MsÚ, tak externe voči verejnosti či iným tretím subjektom.

Realizáciou projektu - čistením údajov, napojením informačných systémov mesta na Centrálnu správu referenčných údajov, sprístupnenie údajov na analytické účely a publikovaním otvorených údajov, dôjde nielen k skvalitneniu dátových zdrojov mesta, ale aj zrýchleniu byrokratických procesov, otvoreniu samosprávy navonok a zefektívneniu výmeny informácií medzi oddeleniami úradu. Predmetom projektu je nie len naplnenie predpokladov otvorenej a modernej samosprávy, ale v rámci aktivity publikovania otvorených údajov dôjde aj k naplneniu legislatívnych požiadaviek na publikačné minimum samosprávy.

Celkovo je možné spracovávané a publikované datasety rozdeliť do 3 tematických celkov: informácie o Mestskom úrade Snina - otvorená demokracia, nakladanie s odpadmi, ekonomika a bezpečnosť verejných budov. 

Kvalitné a dostupné údaje sú aj predpokladom postupného napĺňania princípu „jeden krát a dosť“. Zvýšenie množstva odborne spravovaných a dostupných údajov, ich podstatne vyššia kvalita, ale najmä vysoká interoperabilita a priamo vyplývajú z cieľov Programového vyhlásenia vlády SR, ako aj Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Projektová dokumentácia vychádza z požiadaviek vyhlášky 85/2020 o riadení projektov. Projekt je realizovaný v rámci dopytovo orientovanej výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy OPII_2021_7_15_DOP.

V rámci prípravy projektovej dokumentácie boli vytipované nasledovné aktivity:

A1: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát

A2: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu

A4: Sprístupnenie údajov na analytické účely

A5: Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov

Z celkového počtu objektov evidencie publikovaných ako otvorené údaje je 18 objektov evidencie súčasťou zoznamu publikačného minima samosprávy, ktoré patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Ďalších 10 objektov evidencie je odpoveďou mesta Snina na dopyt iných OVM, predovšetkým MŽP, ÚGKK a MDV. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu je: 484 068,8 €.

Spolufinancovanie mesta Snina 5%  

Časový horizont realizácie projektu je obdobie 06.2022-09.2023

 

Projekt spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Žiadateľ, mesto Snina, je povinné pri predložení Žiadosti o NFP predložiť Projektový zámer a Prístup k projektu a stanovisko od Ministerstva investície, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“), sekcie informačných technológii verejnej správy (ďalej len „SITVS“) potvrdzujúce súlad Projektového zámeru a Prístupu k projektu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a splnenie minimálnych obsahových a formálnych náležitosti v súlade s Prílohou č. 10 výzvy.

Vaše pripomienky k projektu "Manažment údajov mesta Snina" môžete zasielať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: erika.jankajova@snina.sk email do 26. 01. 2020 do 16:00 hod.

Pripomienkový formulár pre verejné pripomienkovanie (16.23 kB)

Dokumenty na stiahnutie:

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/ca67bd13-664b-4bad-a699-b98b661b119d/cimaster?tab=documentsForm

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3