Menu
Mesto Snina

Rok 2009/9 - Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v Meste Snina

Názov projektu: „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v Meste Snina” 

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os 4:  Odpadové hospodárstvo pre operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít pre zhodnocovanie odpadov

Celkové náklady na projekt: 2 359 895,43 Eur

Spolufinancovanie mesta vo výške 5%: 117 994,78 Eur

Opis projektu: