Menu
Mesto Snina

Mestská polícia

JUDr. Jaroslav Piteľ

JUDr. Jaroslav Piteľ
- náčelník Mestskej polície

DISPEČING (24 hodín): + 421 57 762 23 00

e-mail: jaroslav.pitel(at)snina.sk
Kancelária: 5.NP, č. dv. 5.30

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

Legislatívne postavenie mestskej polície vychádza zo zákona SNR č. 564/1991Zb o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorý charakterizuje mestskú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.  

 

Kompetencie mestskej polície
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky5) spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:
  • z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
  • zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
 • Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

 

Všeobecné oprávnenia

Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený:

 • vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
 • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh,
 • zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
 • presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
 • prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
 • zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní, alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.
 • Zbraňou sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti. Zbraňou sa ďalej rozumie všetko, čím je možné urobiť útok proti telu dôraznejším.

 

Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu:

 • pristihnutú pri spáchaní priestupku,
 • od ktorej je požadované vysvetlenie, alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť.
 • Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník obecnej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar obecnej polície za účelom zistenia jej totožnosti.

 

Oprávnenie požadovať vysvetlenie
 • Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar obecnej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.
 • Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju príslušník obecnej polície predviesť na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel predvedenia môže príslušník obecnej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.

 

Oprávnenie otvoriť byt
 • Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník obecnej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
 • Ustanovenia o otvorení bytu sa primerane vzťahujú aj na nebytové priestory.

 

Oprávnenie odňať vec

Príslušník obecnej polície je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie alebo môže byť zhabaná, alebo môže súvisieť s trestným činom, alebo ak ide o vec hľadanú.

 

Sankcia - bloková pokuta

Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a nestačí dohovorenie a páchateľ priestupku je ochotný uloženú blokovú pokutu uhradiť. Príslušník mestskej polície prihliada pri ukladaní blokovej pokuty na všetky okolnosti priestupku tak, aby pokuta bola primeraná závažnosti spáchaného priestupku a miere zavinenia. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať. Ak osoba nemá pri sebe hotovosť, vystaví priestupcovi blok na pokutu nezplatenú na mieste a poučí o ďalších krokoch ako postupovať.

 

V blokovom konaní môžu príslušníci MsP prejednať priestupky:

 • spáchané porušením predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch, spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, za ktoré je možné uložiť pokutu do výšky 50 €
 • proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48 zákona o priestupkoch, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu § 49 zákona o priestupkoch, priestupky proti majetku § 50 zákona o priestupkoch, ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou /§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46 zákona o priestupkoch/ a priestupky porušenia všeobecne záväzných nariadení obce.

tel.: +421 57 756 18 12
mobil: +421 905 437 932

Kancelária príslušníkov MsP: + 421 57 756 18 11
 

 

PRACOVNÁ DOBA
Pondelok:   7.00 - 22.00 hod.
Utorok:   7.00 - 22.00 hod.
Streda:   7.00 - 22.00 hod.
Štvrtok:   7.00 - 22.00 hod.
Piatok:   7.00 - 24.00 hod.
Sobota: 14.00 - 22.00 hod.
Nedeľa: 14.00 - 22.00 hod.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Organizačný poriadok MsP
Podmienky používania výstražného modrého a zvukového zamenia  MsP v Snine
Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2018
Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2017
Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2016
Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2015

Činnosť MsP:
január 2022 
február 2022

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3